Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: národní politiky a opatření

02. 03. 2019

Zpráva Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: národní politiky a opatření přináší přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol.

Navzdory všem současným snahám na evropské i národních úrovních tito žáci v mnoha oblastech oproti ostatním žákům i nadále zaostávají. Především čelí řadě výzev souvisejících s jejich účastí ve škole, které mohou ovlivnit jejich učení a rozvoj a následně jejich integraci na trh práce a do společnosti. 

Zpráva, která v anglickém originále vyšla pod názvem Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures, přináší informace týkající se 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18. 

První část srovnávací analýzy zahrnuje všechny země, přičemž popisuje stávající přístupy a opatření, která ovlivňují způsob, jakým jsou nově příchozí žáci-migranti umísťováni do škol a jak školy řeší odlišný vzdělávací potenciál a potřeby těchto žáků. 

Druhá část zprávy je věnována analýze přístupů v deseti vybraných vzdělávacích systémech. Německo (Brandenbursko), Španělsko (Katalánsko), Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko and Spojené Království (Anglie). 

V neposlední řadě zpráva analyzuje komplexnost politických přístupů. Dospívá k závěru, že politika podporující přístup ke kvalitnímu vzdělání přizpůsobenému sociálně-emociálnímu rozvoji a rozmanitosti žáků se jeví jako slibná nejen pro integraci žáků-migrantů, ale pro všechny žáky a studenty žijící společně v evropských vzdělávacích systémech. 

Současně vychází také Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures shrnující hlavní poznatky výše zmíněné studie.