Komise vydala očekávané hodnocení Misí EU

CZELO

Obecně hodnocení konstatuje, že právě běžících 5 Misí splňují svůj potenciál a přibude k nim Mise šestá. 

Dokument zhodnocuje úspěchy Misí, poukazuje na jejich současný stav a možné nedostatky a závěrem oznamuje spuštění šesté Mise k Novém Evropskému Bauhausu. Dokument také navrhuje zvýšení rozpočtu pro Mise, který v současnosti činí zhruba 10 % 2. pilíře Horizontu Evropa, a to na 11 %. To odpovídá celkové částce přes 3 miliardy EUR na období 2024–2027. Zvýšení rozpočtu bude nutné zejména kvůli nově ohlášené Misi s tématikou NEB, od které si Komise slibuje zapojení občanů do zelených priorit a celkově jejich širší akceptaci ve společnosti. Ustanovení nové Mise bude mít stejný průběh jako u ostatních Misí, nejdříve tak bude ustanovena Misijní rada, která navrhne implementační plán.

Mise EU mají ovšem stále slepá místa. Komise doporučuje silnější podporu při dosahování dlouhodobých cílů, včetně posílení a lepší koordinace administrativy Misí na regionálních a národních úrovních, usnadnění přístupu ke zdrojům a financování, pokračování v podpoře místního a vnitrostátního úsilí, posilování zapojení občanů a zvyšování povědomí veřejnosti o Misích. V tomto směru plánuje Komise vyzvat všechny aktéry zapojené v Misích (členské státy, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) aby nominovali zástupce, kteří by byli v úzkém kontaktu s komisaři zodpovědnými za jednotlivé Mise. Dále Komise podpoří investice do společných podpůrných akcí týkajících se Misí, od čehož si slibuje posílení administrativní podpory v členských státech. Závěrem také Komise navrhne každoroční debaty, zaměřené na implementaci Misí, v odpovídajících formacích Rady EU a výborech Evropského parlamentu.

A jak si vedou jednotlivé Mise?

Mise Adaptace na změnu klimatu

Mise navazuje na strategické cíle EU v klimatické odolnosti pro rok 2050. Má za úkol podpořit alespoň 150 evropských regionů v boji se změnou klimatu, porozuměním problematice, definováním různých řešení pro regiony a sestavením až 75 velkých demonstračních projektů.

Doposud misijní chartu podepsalo 308 regionů a lokálních aktérů napříč EU. V lednu 2023 byla také spuštěna implementační platforma, která propojuje účastníky Mise a poskytuje jim technickou podporu (včetně nástroje RAST, který je otevřený i aktérům mimo Misi). Vedení Mise spolu s Evropskou investiční bankou již identifikovali úspěšné projekty, které obdrží dodatečnou podporu. V této Misi se Komise rozhodla také odměnit výjimečné projekty Pečetí excelence pro možné jednodušší financování jinými programy.

Mise pro boj s rakovinou

Mise si vzala za úkol zlepšit život 3 milionů Evropanů prevencí a léčbou. Pro jednodušší integraci vědy a výzkumu spolu se zdravotními politikami byl začátkem Mise vytvořen Evropský plán proti rakovině, spolu s podskupinou Expertní skupiny pro veřejné zdraví, díky čemuž se Mise také podílela na Závěrech rady ke screeningu rakoviny.

Dále se Mise podílí na vývoji projektu UNCAN.eu (Evropské datové centrum rakoviny), ten umožňuje výzkumníkům navazovat na další projekty a poskytuje jim relevantní data. Podporuje také další iniciativy zaměřené přímo na pacienty a sdílení informací, otevřela dialog s mladými přeživšími rakoviny a podílí se na Evropském zdravotním datovém prostoru.

Mise Obnova oceánů a vod

Cílem Mise je ochrana a obnova vodních ekosystémů vytvořením společné platformy pro tyto aktivity a sjednocením legislativy a výzkumu napříč EU. Hlavním nástrojem pro tyto cíle jsou tzv. “majáky", ve kterých probíhají demonstrační a pilotní projekty s přesahem až na 100 regionů asociovaných k Misi. Doposud je to také jediná Mise, ke které se mohou stále se svou aktivitou připojit lokální aktéři a instituce, a to podpisem charty a vyplněním dotazníku.

Postupu v implementaci Mise má napomoci očekáváné spuštění Evropského digitálního dvojčete oceánu v roce 2024, věda a výzkum, političtí aktéři a privátní sektor tak budou mít přístup k unikátním datům. Mise je také otevřena synergiím a komplementaritám s dalšími evropskými, národními nebo lokálními programy a iniciativami, například s národními plány EMFAF nebo s BlueInvest a programem Copernicus.

Mise Klimaticky neutrální a inteligentní města

Mise má za úkol k roku 2030 přetvořit 100 měst na experimentální a inovační huby, které povedou celoevropskou transformaci dalších měst do roku 2050. Města zapojená na projektu jsou propojena misijní platformou, kde mohou utvářet pracovní skupiny a sdílet zkušenosti. V současnosti má portál 1400 aktivních uživatelů. Do Mise jsou zapojeny všechny členské státy a 8 asociovaných zemí, mnohá města již obdržela podporu od Evropské investiční banky a dodatečnou grantovou podporu.

Vzhledem k širokému záběru Mise se podařilo ustanovit synergie s relevantními programy jako LIFE, Connecting Europe Facility, Urban Innovative Actions nebo v rámci samotných Misí. V programu jsou také vypsány iniciativy pro města, která se do Mise nezapojila, například Twin Cities nebo nově spuštěný program European Urban Initiative s názvem City-to-city.

Mise Půda

Obnova půdy a její udržitelné obhospodařování je cílem Mise, která tak má učinit pomocí 100 „živých laboratoří“ a „majáků“ do roku 2030. Samotná Mise funguje v souladu s řadou iniciativ na podporu, obnovu a ochranu půdy, jako Soil Strategy 2030, EU Soil Observatory a Directive on Soil Monitoring and Resilience. Podporu má také v programech LIFE, Circular Bio-based Europe JU, partnerství PRIMA (jehož prodloužení je prioritou španělského předsednictví) a EIC. Mise je také integrována v plánech Společné zemědělské politiky (CAP) 18 členských států.

První „živé laboratoře“ odstartují práci začátkem příštího roku na až 200 testovacích místech. Mise je zároveň zapojena v mezinárodních projektech pro ochranu půdy, jako Global Soil Partnership nebo Agriculture Innovation Mission for Climate.

Celé zhodnocení a jednotlivé implementační plány Misí si můžete detailněji projít na stránkách Evropské komise.