Evropská komise zahajuje proces hodnocení programu Erasmus+ 

Erasmus+ CZELO

Průběžné hodnocení aktuálního programu a závěrečné hodnocení programu z let 2014–2020 bude probíhat do konce roku 2024. 

Cílem hodnocení je posoudit, zda program Erasmus+ přináší očekávané výsledky, reflektovat jeho účinnost a relevanci, ale také zhodnotit nové iniciativy a zavedená opatření. Za tímto účelem chce Komise získat zpětnou vazbu od co nejširšího spektra respondentů. Výstupy hodnocení budou využity pro zlepšení stávajícího programu (2021–2027) a zejména jako doporučení pro přípravu nadcházejícího programu po roce 2027. 

Hodnocení se týká všech vzdělávacích sektorů, klíčových akcí a horizontálních priorit programu. Bude přitom sledovat dopad na více úrovních: na úrovni jednotlivce, organizací a systémový dopad na politické úrovni. Hodnocení aktuálního období se primárně zaměří na krátkodobé účinky, hodnocení minulého programu na dlouhodobé dopady. 

Komise prozkoumá účinnost programu, relevanci priorit i nových iniciativ 

Zkoumána bude celková účinnost programu, ale také opatření v konkrétních oblastech (např. začleňování a rozmanitost, klima) či možnosti zjednodušení (např. zavedení jednorázových příspěvků v projektech spolupráce). Dále bude věnována pozornost účasti nejvzdálenějších regionů v programu, dopadu akcí Jean Monnet na posilování evropských hodnot nebo zkušenostem v kontextu pandemie COVID-19 a války na Ukrajině, a to zejména s ohledem na posouzení potřeb větší reaktivity a flexibility programu. 

Komise nastavila pět hodnotících kritérií: 

  • účinnost opatření vzhledem k dosažení cílů programu (vč. případných nezamýšlených účinků),
  • relevance cílů programu (zda stále odpovídají současným a budoucím potřebám),
  • soudržnost programu s jinými programy, iniciativami a politikami (na národní i EU úrovni),
  • účinnost programu (včetně možností dalšího zjednodušení a snížení administrativní zátěže),
  • evropská přidaná hodnota (ve srovnání s tím, čeho by mohlo být dosaženo na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni). 

Konzultační strategie a aktivity, do kterých se můžete zapojit 

Prvním krokem konzultačního procesu byla výzva k předložení informací v roce 2022. Následovat bude veřejná online konzultace, cílené konzultace a řada dalších aktivit. Na provádění hodnocení Komise najala externí firmu, která byla zodpovědná i za poslední evaluaci.  

Veřejná konzultace bude probíhat prostřednictvím dotazníku na webu Have your say, kde bude otevřena alespoň 12 týdnů a zpřístupněna ve všech úředních jazycích EU. V současné chvíli Komise odhaduje otevření konzultace v průběhu července a uzavření v průběhu října. Zapojit se do ní může kdokoli, na platformu bude také možné nahrát stanoviska. 

Dále se uskuteční cílené konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V plánu je také hned několik průzkumů – jednak průzkum mezi účastníky vzdělávacích mobilit mapující dopad na jednotlivce/organizace zapojené do programu, dále průzkum zaměřující se na nezapojené účastníky, který poskytne data pro srovnávací analýzu, nebo průzkum učený sociálně-ekonomickým aktérům. Dalšími aktivitami budou online behaviorální experiment či případové studie. O plánovaných aktivitách bude Komise informovat na svých stránkách a sociálních sítích.  

Členské státy přispějí národními zprávami 

Další důležitou součástí hodnocení bude analýza národních zpráv. Členské státy EU předloží Komisi zprávy o provádění a dopadu programu ve své zemi v průběhu první poloviny roku 2024.

Hodnocení stávajícího a minulého programu je ukotveno v nařízení o programu Erasmus+ (článek 24). Z tohoto právního dokumentu vyplývá, že Evropská komise musí provést průběžné hodnocení programu Erasmus+ (2021–2027) a zároveň závěrečné hodnocení předcházejícího programu (2014–2020) do 31. prosince 2024. Hodnotící zpráva bude následně předložena Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.