V březnu bude poprvé zasedat nová pracovní skupina k ERA Action 13

CZELO

Pracovní skupina ERA Fóra k Akci 13 je zaměřená na vysokoškolské instituce. Skupina bude aktivní jeden rok a poprvé se sejde 7. 3.

Nová pracovní skupina se skládá ze zástupců členských států EU, Komise a různých stakeholderů a byla vytvořena v rámci nové politické agendy Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA) 2022–2024 vydané v roce 2021. Agenda stanovuje 20 konkrétních ERA akcí na období 2022–2024, které mají přispět k plnění prioritních oblastí definovaných v Paktu pro výzkum a inovace.

Politický kontext ERA Akce 13

Akce 13 s názvem „Empower Higher Education Institutions to develop in line with the ERA, and in synergy with the European Education Area“ (Umožnit vysokoškolským institucím rozvíjet se v souladu s Evropským výzkumným prostorem a v součinnosti s Evropským prostorem vzdělávání) má přispět k implementaci závěrů Rady k prohloubení Evropského výzkumného prostoru z roku 2021 a navázat na Evropskou strategii pro univerzity z roku 2022. Mezi cíle této strategie patří posílení evropského rozměru v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, jakož i synergií mezi těmito oblastmi. Dále se strategie zaměřuje na podporu vedoucího postavení Evropy na globální úrovni, posílení obnovy Evropy, její reakce na digitální a ekologickou transformaci a zesílení evropského pocitu sounáležitosti univerzit založeného na společných hodnotách.

ERA Akce 13 je také v souladu se závěry Rady k Evropské strategii na posílení vysokoškolských institucí pro budoucnost Evropy, které charakterizuje silný výzkumný a inovační rozměr a důraz na výzkumné kariéry. Akce 13 tak má podporovat evropský rozměr výzkumu a inovací, excelenci a konkurenceschopnost výzkumně zaměřených vysokých škol a rozvíjet Evropskou iniciativu excelence. K plnění této akce se zavázalo 16 členských států včetně České republiky. Akce 13 má především zajistit, aby evropské vysokoškolské instituce zůstaly konkurenceschopné na globální scéně a zvrátil se dlouhodobý trend klesajícího podílu evropských univerzit s intenzivním výzkumem v celosvětovém měřítku.

Hlavní úkoly a cíle skupiny

Akce 13 tak jednoznačně představuje průsečík Evropského výzkumného prostoru a Evropského vzdělávacího prostoru. Proto se nově utvořená pracovní skupina zaměří zejména na synergie mezi vzděláváním a výzkumem. Mezi její úkoly bude patřit usnadňování výměny zkušeností a postojů mezi členskými státy a stakeholdery, sdílení dobré praxe naplňování všech cílů ERA akce 13, podpora koordinace mezi státy a institucemi (např. různými ministerstvy). Pracovní skupina se bude také věnovat analýze výsledků studií (např. co se týče iniciativ excelence, se zaměřením jak na celkový dopad, tak na jednotlivé projekty), spolupráci s experty z vysokoškolského sektoru, poskytování politických doporučení k budoucím podpůrným mechanismům pro univerzity atp.

Zezačátku bude ovšem cílem skupiny především zjistit, jaké jsou pozice členských států a potřeby všech stakeholderů včetně samotných univerzit či aliancí, neboť již nyní si je Komise vědoma několika překážek. Mezi ně patří například rozdílnost cílových skupin vzdělávacích a výzkumných programů EU (v EU je 5 000 univerzit, z nichž jen 1 000 se intenzivně věnuje výzkumu) či samotná definice excelence v souvislosti s inkluzí (a s tím související otázka otevřenosti iniciativ excelence a jejich dopadu na systémové úrovni). Předpokládá se, že se v roce 2023 uskuteční celkem mezi 3 až 5 zasedáními skupiny.