Ohlednutí za prvním fórem k evropským partnerstvím

CZELO

Nově vydaná zpráva zohledňuje synergie napříč všemi druhy partnerství a ostatními instrumenty na podporu VaVaI.

Hlavním bodem listopadové konference bylo ohlédnutí za prvním rokem fungování společně programovaných, společně financovaných a institucionalizovaných partnerství, spolu s jejich propojením na Evropský výzkumný prostor a digitální a zelené priority.  

Dvoudenní debata vyústila v právě vydané závěry, které se zaměřují jak na synergie na různých úrovních, tak i na internacionalizaci a zapojení více aktérů do aktivit partnerství. 

Celková investice do partnerství na dobu jejich fungování (2021-2027) ze strany členských států a asociovaných zemí má dosáhnout 9 miliard eur, zatímco aktéři ze soukromé sféry přislíbili podporu ve výši 22 miliard eur. Díky doposud zahájeným partnerstvím se také podařilo zapojit partnery z 16 neevropských zemí. 

Z hlediska synergií zpráva identifikuje několik problematických oblastí, které mají negativní dopad na efektivitu a fungování partnerství a dále se promítají hlavně do inovačních rozdílů napříč sektory či regiony. Řešení se nabízí v podobě zapojení strukturálních a investičních fondů do financování partnerství, což by mohlo například vyřešit nedostatečnou participaci zemí Wideningu nebo specifických sektorů. Jako příklad dobré praxe zpráva udává přímo projekt Hydrogen Valleys, který propojuje různé aktéry ze státní, soukromé a občanské sféry. 

Další prioritou má být v budoucnu propojení instrumentů se stejnou strategií a cíli, například partnerství s Misemi EU. Konkrétní příklad najdeme v Rakousku, kde je Mise zaměřená na klimaticky neutrální a chytrá města rozšířena do dalších regionů pomocí partnerství Driving Urban Transition (DUT).  

Jedním z nástrojů, který má zajistit správné fungování partnerství je také Partnership Knowledge Hub. Ten zprostředkovává komunikaci mezi členskými státy a Evropskou komisí, pomáhá stanovovat podobu nových partnerství a konzultuje strategický plán HE. V roce 2023 proběhnou v rámci PKH tzv. Mutual Learning Actions, které budou mít za úkol koordinovat partnerství s politikami členských států a zajistit tak možné budoucí synergie. 

Celou zprávu o prvním roce fungování partnerství v Horizontu Evropa najdete na stránkách Evropské komise.