HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

na akademický rok 2016/2017

Šestiměsíční výzkumné stipendium pro postdoktorandy - akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) je určené na přípravu habilitační práce na státních univerzitách v Rakousku. O stipendium se mohou ucházet občané z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, u kterých neuplynulo v  době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Vybráni mohou být až tři vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci.

Termín pro podávání žádostí:do 15. 3. 2016 23:59 hodin

Realizace pobytu je možná nejdříve za 6 měsíců od termínu podání žádosti.

Cílovou institucí jsou veřejné a státní vysoké školy a univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí" s univerzitou nebo vysokou školou.

Cílem tohoto stipendia
 je podpora mladých vědeckých pracovníků při pracech umožňujících ukončení habilitace. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě vědecké expertízy žadatele má být trvale posílena vědecká kvalita hostitelské instituce. Z této výměny zkušeností mají mít prospěch obě strany. V důsledku stipendijního pobytu by tato spolupráce měla posílit vědecké vztahy mezi vysílající a cílovou institucí k užitku a oživení rakouské i české vědecké obce.


Žádost o stipendium se podává on-line v rakouském systému AH-Plus:

www.scholarships.at


(formulář žádosti je k dispozici cca 3 měsíce před termínem

pro podávání žádosti o stipendium v online systému AH PLUS)

Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně vyplňovat údaje, provádět úpravy a přikládat přílohy.

Součástí žádosti jsou také tyto dokumenty (německy nebo anglicky), které se k žádosti připojují naskenované prostřednictvím kolonky "Uploads":

  • dohoda o přijetí - „Betreuungsvereinbarung/statement of academic supervisor" - stanovisko vedoucího institutu/oddělení cílové instituce k výzkumnému pobytu jako potvrzení, že žadatel o stipendium bude na instituci přijat jako výzkumný pracovník;
  • 1 doporučující dopis vedoucího institutu, resp. děkana vysílající vysoké školy k výzkumnému pobytu; formulář ke stažení naleznete zde a také u elektornického formuláře žádosti
  • prohlášení vysílající vysoké školy formou dopisu, ve kterém bude garantováno, že stipendista dostane na dobu 6 měsíců pracovní volno a že po uplynutí těchto 6 měsíců bude pokračovat jeho pracovní poměr;
  • kopie PG diplomu včetně Diploma Supplement;
  • seznam mezinárodní publikační činnosti  
  • k žádosti o stipendium se přikládá také: evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; formulář ke stažení naleznete zde a také u elektronického formuláře žádosti

Důležité pokyny:
Je třeba zásadně dodržovat obecná pravidla dobré vědecké praxe. To znamená zejména:
- při vyplňování žádosti uvádět zdroje, ze kterých bylo čerpáno u příslušných vědeckých disciplin, aby všechny výsledky byly prokazatelné
- požadavek na upřímnost a respektování vědeckých zásluh a dodržování kolegiality mezi badateli

Ve formuláři žádosti o stipendium na www.scholarships.cz je třeba pečlivě vyplnit bod "Research Proposal". Zde je třeba podrobně a srozumitelně formulovat záměr - východisko (teze), metodiku a cíl.

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněný on-line formulář prosím vytiskněte včetně příloh  (pomocí ikonky Pdf vlevo nahoře) a včetně originálu výše udevedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium a zašlete na adresu Jednatelství programu AKTION v Praze - DZS - AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podání žádosti).

Výběr stipendistů probíhá v těchto úrovních:

-       formální kontrola pracovnicí programu AKTION
-       kontrola věrohodnosti řídícím grémiem programu AKTION
-       odborné hodnocení dvěma nezávislými externími odbornými znalci

Žadatelé, jejichž žádost byla v uvedené hodnotícím procesu ohodnocena více než 75 procenty bodového hodnocení, budou pozváni k osobnímu pohovoru se členy výběrové komise, jmenované řídícím grémiem. Pohovor je nedílnou součástí výběrového řízení. Může být veden v německém nebo anglickém jazyce (výběr jazyka záleží na žadateli). Po pohovoru rozhodne výběrová komise o přiznání stipendia, o kterém budou uchazeči písemně informováni do 3 měsíců po termínu podání žádosti.

Na stipendium není právní nárok.
Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 1.200 €. Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 470 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.

Informace o rakouských univerzitách: http://studienwahl.at
Informace o stipendiích v Rakousku: http://www.grants.athttp://www.oead.at

Komunikace ohledně podávání žádostí o stipendium probíhá s jednatelstvím v Praze:
DZS - AKTION ČR - Rakousko, Mgr. Katarína Matusová, 110 00 Praha 1, Na Poříčí 1035/4
tel: 00420-221 850 513, příp. 506
email: katarina.matusova@dzs.cz, aktion@dzs.cz

Úřední hodiny: AKTION ČR - Rakousko út a pá 9:00 - 12:00, st a čt 13:00 - 16:00, případně podatelna - denně od 9:00 - 15:00 hod.

Rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží žadatel od Rakouské akademické výměnné služby:
Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität (ICM) der OeAD-GmbH
Mag. Michael Schedl
Ebendorferstraße 7, A - 1010 Wien
tel.: +431-53408-454, email: michael.schedl@oead.at