Učitel/učitelka předmětů výtvarná výchova a český jazyk a literatura v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy Brusel III

Brusel

HPP

Požadavky na pozici učitele sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech výtvarná výchova a český jazyk a literatura)
 • znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 doložená certifikátem (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně tříletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR
 • zkušenosti s přípravou žáků ke státní maturitní zkoušce
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

 

Náplň práce:

výuka předmětů výtvarná výchova žáků v anglickém nebo francouzském jazyce v rámci sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III (jde o výuku cizinců, nikoliv českých žáků) a českého jazyka a literatury

v sekundárním cyklu české sekce Evropské školy; příprava žáků k Evropské maturitní zkoušce

 

Dokumenty, které je nutné doložit:

 • průvodní dopis v českém a anglickém/francouzském jazyce s vyjádřením motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy Brusel III
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další dokumenty:

 • kopie dokladů o jazykových zkouškách
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

 

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním a předáním uvedených dokumentů dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici a jejich uchování v personální databázi. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

 

Plánovaný nástup: 1. září 2021 (kontrakt na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem (obé v češtině a angličtině/francouzštině) a ostatními doklady zasílejte do 26. března 2021 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

 

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu.

 

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.