Učitel/učitelka angličtiny jako druhého jazyka pro primární cyklus Evropské školy Brusel I

Brusel

HPP

Požadavky na pozici učitele/učitelky angličtiny jako druhého jazyka primárního cyklu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického jazyka na úrovni C2 (osvědčená certifikátem)
 • nejméně tříletá pedagogická praxe učitele angličtiny jako cizího jazyka
 • obecné povědomí o anglickém kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v anglicky mluvící zemi)
 • komunikativní znalost francouzštiny, případně dalších jazyků EU výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

výuka angličtiny jako druhého jazyka v rámci primárního cyklu (ročníky P1-P5, ekvivalent 1. až. 5 ročníku ZŠ) na EŠ Brusel I pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců, nikoliv českých žáků)

 

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v češtině a angličtině)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce
 • doklady:
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o jazykových zkouškách
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2021 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 26. března 2021

na poštovní adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor pro záležitosti EU – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

 

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu.

 

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.