Studium cizinců v ČR

Studium cizinců v ČR

Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo studijní pobyty cizinců – stipendistů na veřejných vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebo na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství.

Aktuální program "Stipendia MŠMT na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR" je zveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 5/2014.

Přijímání cizinců ke studiu v ČR v rámci rozvojové pomoci

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce nabízí Česká republika stipendia cizincům na standardní dobu studia v akreditovaných vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných na veřejných vysokých školách a ke studiu v kurzu českého jazyka a odborné přípravy.

Stipendia jsou přiznávána na standardní dobu studia v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce, kterým předchází roční kurz českého jazyka a odborné přípravy, a ke studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce.

Vládní stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou zřizována na základě usnesení vlády České republiky ve společném projektu MŠMT a MZV. Nabídku vládních stipendií každoročně notifikuje MZV prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky (ZÚ ČR). O stipendium se mohou přihlásit cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kteří jsou státními příslušníky cizího státu přijímajícího zahraniční rozvojovou pomoc České republiky a splňují podmínky stanovené Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky.

Každý uchazeč je povinen vyplnit elektronický formulář přihlášky nejpozději do 30. září. Vyplněný formulář žádosti bude odeslán příslušnému ZÚ ČR elektronicky – ukončením on-line registrace. Nejúspěšnější uchazeči budou vyzváni k předložení kompletní dokumentace v termínu, který určí příslušný ZÚ ČR tak, aby přihlášky s potřebnými doklady byly k dispozici MZV a MŠMT nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku.

Uchazeči, kteří v době podávání přihlášky pobývají na území České republiky, mohou předložit příslušné doklady Ministerstvu zahraničních věcí, odboru rozvojové spolupráce, nejpozději do 20. prosince předcházejícího roku.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Oddělení internacionalizace studia v ČR z pověření MŠMT plní úkoly při zajištění studia oficiálně nominovaných vládních stipendistů v souladu s Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky a příslušným stipendijním programem MŠMT.

Přijímání cizinců ke studijním pobytům na základě mezinárodních smluv

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendia ke studijním či výzkumným pobytům v ČR na základě bilaterálních mezivládních nebo resortních smluv sjednaných s řadou zemí. Kandidáty na stipendium nominují výhradně kompetentní orgány příslušné země.

Podávání přihlášek je možné pouze prostřednictvím kompetentních orgánů daných zemí.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Oddělení internacionalizace studia v ČR z pověření MŠMT plní úkoly při zajištění studijních a výzkumných pobytů oficiálně nominovaných stipendistů v souladu s příslušným stipendijním programem MŠMT.

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí