Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Studium na VŠ

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka a absolvování středoškolského studia. Účastníci musí dovršit 18 let.

Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo v souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů.

Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování. 

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen)

- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být ve formátu jpg / peg / png / gif, max. velikost 150x 200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc. 

Zajímavé praktické odkazy

Informace o možnostech studia v ČR: www.studyin.cz (angl.)

 

Research fellowships at public institutions of higher education in the Czech Republic

Research fellowships at public institutions of higher education in the Czech Republic are intended for Czech compatriots living abroad. They focus on maintaining and spreading knowledge of the Czech language and cultural consciousness. Compatriots may study subjects such as Czech language and literature; Czech language and literature, pedagogy, history, ethnology, art history, or theology. Good knowledge of the Czech language is necessary for this type of study. These one- or two-semester courses are held in Czech, usually at the Faculty of Philosophy of a university in the Czech Republic.
Students who are accepted receive a scholarship, a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic, also are entitled to board and lodging for the same price as Czech students. Upon completing their studies, students receive a graduation certificate or confirmation. 

Application forms may be submitted only via Czech embassies.

To apply you should:
-  Fill out an electronic application by 15 March for the winter and summer semester (or for only winter semester) and by 15 August for summer semester.
- Print out the application and send it to the relevant embassy or to the general consulate in your resident country.

The original application must be received by the relevant embassy or consulate at least 10 working days after the application deadline.

The online application form can be downloaded HERE.

Note: The photo must be in a format of jpg / jpeg / png / gif, the maximal size is 150x200 px (approx. 4kb), other attachments in PDF format or with doc. suffix. 

Interesting information about university studies in the Czech Republic

Information about study opportunities: www.studyin.cz  (en)