Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Obecné informace

Lektoráty českého jazyka a literatury patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jazykovém a kulturním bohatství pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí. Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, kam vedle lektorátů patří také Krajanský vzdělávací program, je realizací usnesení vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020 (Příloha č. 2), který je základním dokumentem objasňujícím vznik a popisujícím činnost lektorátů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podpora-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-v-zahranici) je vykonavatelem výše uvedeného usnesení vlády, rozhoduje o počtu a umístění lektorátů. Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Domu zahraniční spolupráce a z expertů v oblasti bohemistiky, vybírá nové lektory a rozhoduje o dalším působení lektorů v následujícím akademickém roce.

Zájemci o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský, případně doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Znalost cizího jazyka získaná jiným způsobem než absolvováním vysokoškolského studia musí být doložena mezinárodně uznávaným certifikátem, dokladem o státní jazykové zkoušce apod. Výhodou je pedagogická praxe na vysoké škole, zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

DZS sjednává (z pověření MŠMT) s vysílanými lektory ČJL pracovní smlouvu. Na jejím základě poskytuje vysílanému lektorovi: plat a náhrady v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a s nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů (plat se krátí dle rozsahu sjednaného pracovního úvazku, který se odvíjí od kofinancování lektora ze strany přijímající instituce). DZS dále poskytuje lektorovi náhradu výdajů na dopravu z České republiky do místa působení v zahraničí a zpět, náhradu výdajů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených se získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování. Dále zpravidla průběžně vybavuje lektoráty ČJL v zahraničí učebními pomůckami a technickými prostředky.

Vedle podpory výuky českého jazyka a literatury prostřednictvím vysílaných lektorů může MŠMT prostřednictvím DZS poskytovat jednorázové vybavení studijními materiály pro potřebu výuky českého jazyka a literatury, a sice školám a dalším vzdělávacím institucím v zahraničí, na nichž nepůsobí lektor vyslaný z ČR. Studijní materiály se poskytují na základě písemného požadavku Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně na základě doporučení zastupitelského úřadu ČR.