O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní informace

POSLÁNÍ DZS

Mise

Základním posláním DZS je posilovat mezinárodní rozměr formálního i neformálního vzdělávání v ČR a napomáhat šíření evropské vzdělávací politiky v oblasti celoživotního učení v souladu s národní politikou vzdělávání, cestou řádné implementace evropských vzdělávacích programů a plněním úkolů, které vyplývají z vládních usnesení, bilaterálních smluv a rozhodnutí MŠMT.

Za tímto účelem si DZS pro rok 2017 stanovil tři hlavní priority své činnosti, a to zejména s ohledem na systémové změny a implementaci inovativních postupů v činnosti organizace.

První hlavní prioritou je efektivní komunikace a propagace možností mezinárodní spolupráce s důrazem na potřeby cílových skupin žadatelů i široké veřejnosti a zvýšení povědomí o nových aktivitách/programech, a to cestou přípravy nové koncepce komunikační strategie DZS, která bude definovat cílové skupiny, formy a nástroje jejich efektivního oslovení a komplexní mediální plán. DZS rovněž přistoupí ke konsolidaci webového portfolia a počtu komunikačních kanálů na sociálních sítích a jejich efektivnímu využití pro zajištění reálného dopadu v cílových skupinách. Dále bude DZS realizovat mediální kampaň k 30. výročí programu Erasmus v roce 2017 a bude podporovat zvýšení povědomí o nových aktivitách (nové dobrovolnické příležitosti v rámci Erasmus+ mládež).

Druhou hlavní prioritou je aktivní a cílená propagace studijních programů českých vysokých škol v zahraničí (evaluace a rozvoj iniciativy Study in the Czech Republic), kterou DZS podpoří prostřednictvím výraznější prezentace českých vysokých škol v zahraničí, rozvojem webové stránky a portálu Study in the Czech Republic a vytvořením pracovní a kontaktní sítě s vysokými školami v oblasti propagace v zahraničí a zasadí se o pořádání pravidelných setkání, koordinaci aktivit a sdílení zkušeností.

Třetí hlavní prioritou je využívání dat pro efektivní plánování rozvoje mezinárodní spolupráce a další směřování činnosti DZS. V této oblasti se DZS zaměří na analýzu stávajících dat o mezinárodní spolupráci v rámci programů administrovaných DZS, přípravu a publikaci statistik a vytvoření souhrnné datové analýzy vývoje mobilit v ČR s cílem zhodnocení stávajícího stavu a trendů. DZS bude rovněž sledovat výsledky a dopad mezinárodních programů a aktivit na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností osob účastnících se mezinárodních mobilit a míru internacionalizace, modernizace a otevřenosti vzdělávacích institucí v ČR.

Vize

Politika DZS je postavena na následujících vizích, které jsou základním pilířem organizace:

  • Být proevropsky smýšlející moderní organizací otevřenou novým národním i evropským iniciativám v oblasti formálního i neformálního vzdělávání.
  • Být aktivní v posilování myšlenky celoživotního učení.
  • Být organizací důvěryhodnou a respektovanou.

Hodnoty

Prioritní oblasti DZS ve vztahu k cílovým skupinám a jednotlivým uživatelům jsou:

  • transparentnost;
  • rovný přístup;
  • otevřenost, srozumitelnost a profesionalita;
  • kvalita ve všech oblastech;
  • efektivní komunikace;
  • hospodárnost.

DZS také přijal etické desatero, které naleznete ZDE.

DZS usiluje o maximální efektivitu při naplňování svého poslání. DZS klade důraz zejména na kvalitu, kredibilitu a vysokou úroveň vykonávaných činností, šetrný přístup k životnímu prostředí, otevřenou komunikaci, zvyšování spokojenosti a důvěry klientů i široké veřejnosti. DZS má od roku 2007 zaveden systém managementu kvality podle mezinárodní normy ISO 9001 a od roku 2015 má také zaveden systém managementu bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO 27001. Soulad obou systémů je každoročně externě ověřován certifikační společností.

DZS od roku 2014 ve svém rozhodování a každodenních činnostech uplatňuje principy Společenské odpovědnosti organizací (CSR). CSR představuje závazek organizace zohledňovat potřeby žadatelů, potencionálních žadatelů, dodavatelů, zaměstnanců, stejně jako široké veřejnosti a všech ostatních subjektů, jichž se činnost DZS dotýká, ať již přímo či nepřímo. DZS zohledňuje dopad svých činností ve třech oblastech: ekonomické, sociální a environmentální tak, aby svým působením napomáhal ke zlepšování stavu společnosti.

V roce 2016 se DZS přihlásil do soutěže Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Rada kvality České republiky ve spolupráci s Českou společnosti pro jakost a Sdružením pro oceňování kvality. Od roku 2016 je cena hodnocena podle modelu "Committed to Sustainability" ustanoveného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení podle modelu "Committed to Sustainability" se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. DZS byl v roce 2016 stejně jako v roce 2014 oceněn cenou v kategorii veřejný sektor — Společensky odpovědná organizace.

HISTORIE DZS

Působení DZS se datuje do sedmdesátých let 20. století. Dům vznikl pro potřeby zajišťování služeb studijního oddělení pro zahraniční studenty a zároveň sloužil jako organizační centrum pro všechny studenty přijíždějící do tehdejšího Československa.
Jeho součásti se stalo ubytovací centrum, nyní Rezidence Dlouhá 17 v Praze 1.

V devadesátých letech byly k původním činnostem nově začleněny další agendy, které se zaměřily na podporu českého jazyka a kultury v zahraničí a na mezinárodní spolupráci.

Další rozšiřování aktivit přišlo s třetím programovým obdobím vzdělávacích programů EU. Začátkem 21. století převzal DZS aktivity Programu celoživotního učení a následně i program Mládež v akci, které vystupují od roku 2014 pod společnou hlavičkou programu Erasmus+.

V neposlední řadě byly činnosti DZS rozšířeny o část aktivit Ústavu pro informace ve vzdělávání.