Výsledky Výzvy 2014B

Výsledky výzvy - 2014B

Ve výzvě na Přípravné návštěvy – NF2  byly podpořeny celkem 4 žádosti.

Ve výzvě 2014 B bylo podpořeno celkem 46 žádostí, z toho:

 

Přehled schválených žádostí naleznete zde.  Celkový počet přijatých žádostí byl 48, z toho 2 byly vyřazeny z formálních důvodů.

Další postup pro žadatele, kterým byl schválen grant:

  1. V příloze žádosti naleznete Formulář o přijetí/nepřijetí grantu – Grant receipt/rejection form , který je potřeba podepsat a naskenovaný vložit jako přílohu žádosti.

Ve formuláři doplňte: Accepted grant amount  - odpovídá částce Awarded grant amount. V textu dál označte/ vyberte možnost, jestli grant přijímáte nebo nikoliv a také typ aktivity, o který jste žádali.

Následně odešlete tento Formulář o přijetí/nepřijetí grantu pomocí tlačítka „Přijetí grantu“. Termín pro elektronické odeslání Formuláře je 10 dnů od jeho zpřístupnění v systému CEDR – tzn. do 5.1.2015 včetně.  Formulář není nutné posílat poštou.

  1. Po odeslání formuláře tlačítkem „Přijetí grantu“ se Vám v přílohách zpřístupní další potřebné dokumenty pro uzavření grantové smlouvy.  Jedná se o následující dokumenty:

Projekty mobility a institucionální spolupráce:

 

Individuální mobilita studentů/ pracovníků:

Pro studenty:

 

Pro pracovníky a PhD studenty:

 

 

 

Všechny tyto dokumenty budou zpřístupněny v systému CEDR. Náhledy jednotlivých dokumentů jsou k dispozici zde:

Training agreement

Learning agreement

Partnership agreement

Bank details

 

Po vložení požadovaných příloh je třeba provést přechod „ Potvrzení přijetí grantu“.

V případě, že Vám byl schválen grant v nižší částce než jste žádali, vyplňte prosím formulář Detailed revised budget, ke stažení zde. Upravený rozpočet v tomto formuláři by měl odpovídat schválené výši grantu. Tento formulář pošlete emailem na adresu: eeagrants@dzs.cz. , není nutné ho vkládát do systému.

Podmínkou pro zahájení projektových aktivit/ mobility je uzavření grantové smlouvy. Podpis grantové smlouvy je  podmíněn předáním další dokumentace DZS – viz. přehled výše. Náhled požadovaných dokumentů

 

Grantová smlouva by neměla být podepsána dříve než tři měsíce před plánovaným začátkem akcí projektu / mobility.

  

Období způsobilosti výdajů začíná datem vyhlášení výsledků výzvy tj. 16.12.2014. Od tohoto data tj. od 16.12. 2014 je možné hradit výdaje, které bezprostředně souvisejí s realizací aktivit projektu/akce a směřují ke splnění cílů projektu (tj. musí být vynaloženy na položky uvedené ve schválené žádosti o grant). Samotné projektové aktivity se realizují v souladu s harmonogramem uvedeným v grantové smlouvě. V případě, že tato smlouva nebude smluvními stranami nebo některou z nich podepsána, nevzniká příjemci nárok na uhrazení již vzniklých nebo vynaložených nákladů.

Zpět