Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

O programu

Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07) byl v druhém období (2009-2014) jedním z 15 realizovaných programů Norských fondů a fondů EHP v ČR.  Hlavním posláním fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Celkově bylo na spolupráci škol vyčleněno více než 4 miliony euro. Podporovány byly dva hlavní typy aktivit - projekty mobilit a stáží a projekty institucionální spolupráce. Zapojeni byli zástupci jak technických, tak i humanitních a přírodovědných oborů vysokých škol. Uskutečnily se však i projekty základních a středních škol. Tomu odpovídá i pestré spektrum možných výstupů a zaměření jednotlivých projektů, napříč množstvím akademických disciplín a různými typy vzdělávacích institucí.

Mezi cíle programu CZ07 patřila podpora lidských zdrojů a znalostní základny v České republiceposilování spolupráce mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích. Nedílnou součástí programu byl i bilaterální rozměr spolupráce. Důraz byl kladen na navazování a posilování dalších kontaktů, sdílení a přenos znalostí, zkušeností, technologií a dobré praxe. Program tak přispěl nejen například k internacionalizaci zapojených vysokých škol, ale i k osobnostnímu a profesnímu rozvoji jednotlivých účastníků.