Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Solidární projekty

Tento typ projektu je výzvou pro mladé lidi, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe. Projekt je možné uskutečnit pouze na území země, kde byla finanční podpora schválena, jedná se tedy o národní iniciativu, která však umožňuje prezentovat i evropské hodnoty.

O finance lze zažádat jako neformální skupina v počtu nejméně 5 mladých lidí, kteří jsou občany dané země, nebo pod hlavičkou organizace či instituce. Je žádoucí, aby byly detailně popsány veškeré aktivity jednotlivých členů neformální skupiny, které povedou k naplnění cíle jejich projektu. Členové neformální skupiny tak mají šanci realizovat pozitivní změny ve svém okolí a prostřednictvím jednotlivých fází projektu (příprava, implementace, evaluace a diseminace projektu) rozvíjet své osobní i pracovní kompetence. Solidární projekt může trvat 2-12 měsíců.

Členem skupiny může být každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který je residentem v ČR a je registrován v Databázi Evropský sbor solidarity. Skupina mladých lidí také může žádat pod záštitou organizace, která bude nejčastěji provádět pouze administrativní úkony.

Co je financováno?

Náklady spojené s řízením projektu,náklady na kouče, mimořádné náklady.