Zhodnocení semináře Na zkoušku v IT

Skvělá příležitost, jak zažít prostředí a způsob práce v IT firmě, nové nástroje pro motivaci žáků, možnost vidět, jak reálně funguje spolupráce. Těmito slovy hodnotili učitelé unikátní seminář, který se uskutečnil na začátku října v Praze.

Účastníci si nejprve prohlédli vnitřní prostory firmy a seznámili se s jejím fungováním. Představujete si běžné kanceláře, v nichž sedí individuality, které spolu komunikují jen v omezené míře a zásadně online? Chyba! Pro firmu je zcela zásadní týmová spolupráce, proto modernizovala budovu tak, aby byla pro tento účel co nejpřívětivější. Různě velké zasedací místnosti, v nichž mohou zaměstnanci diskutovat a pracovat v týmech na aktuálních úkolech (a klidně se online spojit i s dalšími kolegy z druhé strany světa), doplňují polootevřené prostory, v nichž má každý zaměstnanec svůj počítač pro samostatnou práci. Součástí je také centrální místnost s kuchyňkou a velkým prostorem pro relaxaci a vzájemné setkávání. Nechybí ani „garáž“ – tedy dílna s roboty a dalším zařízením, na němž si lze vyzkoušet, jak prakticky funguje to, co se naprogramovalo u počítače (anebo prostě jen jako možnost, jak na chvíli zaměstnat ruce a vypnout hlavu pro ty, kteří neholdují posilovně ve vedlejším patře). Mimochodem, paralela se školstvím se přímo nabízí. Začlenit skupinovou práci do výuky sice lze i v klasické třídě s katedrou a běžně uspořádanými lavicemi, výrazně lépe se ale bude žákům spolupracovat, pokud k tomu budou mít odpovídající prostor – inspirací může být např. Future Classroom Lab, třída vybavená mobilním nábytkem, která umožňuje flexibilní uspořádání prostoru.

Následoval workshop, díky němuž si učitelé na vlastní kůži vyzkoušeli způsob práce typický pro firmy zabývající se vývojem softwaru. Agilní metoda vývoje znamená neustálé reagování na potřeby klienta, v rámci 14denních cyklů tým pracuje na stanoveném úkolu a poté předkládá klientovi své řešení. Ve zjednodušené podobě si tuto metodu zkusili i učitelé, a to pomocí Lego stavebnice. Byla to sice zábava, ale ukázalo se, že to není úplně jednoduché. Nenaslibovali jsme klientovi i to, co nestihneme splnit? Pracujeme jako jeden tým? Víme, co klient skutečně chce? Hlavním výstupem z toho workshopu však bylo zjištění, že firma je vyloženě postavena na týmové spolupráci, což na zaměstnance klade nároky na schopnost komunikovat s ostatními, umět svou práci plánovat a být za ni zodpovědný, pomáhat si v rámci týmu a umět si rozdělit role. Práce v oblasti vývoje softwaru také vyžaduje neustálé sebevzdělávání a schopnost předávat své poznatky dalším členům týmu, stejně jako kritické myšlení a kreativitu.

Obr.1 Klíčové kompetence a charakteristiky identifikované učiteli během semináře

Na zkousku v IT - infografika.png

V následující části programu se účastníci dozvěděli, kolik specializovaných pozic se skrývá pod vývojem softwaru a jaká je přibližná náplň práce jednotlivých odborníků. IT je rozmanitý obor, některé pozice jsou více zaměřeny na komunikaci (např. s klienty), jiné na řízení týmu, značná část je velmi technicky orientovaná. Příležitost najít si v budoucnu svou pozici v IT oblasti má proto celá řada žáků. Učitelé měli také možnost nahlédnout do vnitřních IT systémů firmy a zjistit, na čem zaměstnanci pracují. Krátká diskuse byla věnována také tomu, jak se vyhýbat předsudkům, které jsou někdy s IT spojeny, a vést k digitální gramotnosti a informatickému myšlení všechny žáky ve třídě.

V závěrečné diskusi učitelé nejprve identifikovali dovednosti, které jsou pro zaměstnance firmy klíčové, a poté zhodnotili průběh akce. Od účastníků zaznělo, že byli překvapeni, nakolik je pro firmu důležitá týmová práce. Plánují proto aktivity vyžadující spolupráci žáků začleňovat do výuky častěji než doposud. Kromě zpestření hodiny, většího zapojení žáků do výuky a dalších důvodů totiž získali nový argument – v některých odvětvích je týmová spolupráce zcela zásadním předpokladem pro výkon profese. Účastníci také ocenili možnost podívat se do IT firmy a seznámit se s tím, jak funguje. Škola připravuje žáky na uplatnění ve světě, který bude za pět, deset či více let. Učitelé proto uvítali, že dostali šanci vidět prostředí současné firmy v moderním odvětví, a tím zmírnit propast mezi školou a světem práce. Účastníci také pozitivně hodnotili velmi přátelskou atmosféru, která na semináři panovala. Učitelé se velmi aktivně zapojovali do připravených aktivit, zaměstnanci firmy byli otevření a nápomocní, vzájemná diskuse proto živě probíhala během programu i neformálních příležitostí.

Závěrečným zhodnocením však akce neskončila. Učitelé mohou kontaktovat firmu a domluvit se s ní na navazujících aktivitách. V plánu je tak například návštěva žáků devátého ročníku základní školy v prostorách firmy nebo účast zaměstnance firmy na setkání učitelů v regionu.

Pilotní seminář připravil Dům zahraniční spolupráce a CA Technologies v rámci iniciativy STEM Alliance. Akce se uskutečnila 4. 10. 2018 v pražské pobočce společnosti CA Technologies a byla otevřená učitelům matematiky, IT a přírodních věd z celé ČR. Další seminář je plánován na jaro 2019, informace budou zveřejněny na webu www.dzs.cz/eun.

Na zkousku v IT - loga.png

Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. V rámci školního vzdělávání se jedná především o program Erasmus+, eTwinning a aktivity European Schoolnet.

CA Technologies je technologická společnost, která se zaměřuje na vývoj softwarových řešení pro podniky. Jedna z jejích poboček sídlí v Praze na Chodově. Mezi aktivity, které společnost podporuje, patří zejména vzdělávání v oblasti matematiky, IT a přírodních věd.

STEM Alliance podporuje spolupráci ministerstev školství s podniky za účelem zvýšení zájmu dětí a žáků o studium a profesní uplatnění v oblasti matematiky, IT a přírodních věd. Koordinátorem této iniciativy je sdružení European Schoolnet a CSR Europe. 

 

Článek byl publikován dne 11. prosince 2018 v Učitelských novinách. Učitelské noviny, týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, roč. 121, č. 46, ISSN 0139-5718.

Zpět