European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Publikace

Dům zahraniční spolupráce se podílí na přípravě a překladu evropských studií a publikací o aktuálních trendech ve vzdělávání, které vznikají v rámci činnosti sdružení European Schoolnet.

 

Třída budoucnosti. Matematika, přírodní vědy a digitální technologie

Dům zahraniční spolupráce připravil publikaci, která má za cíl inspirovat čtenáře k zamyšlení, jak souvisí uspořádání školní třídy a výukové aktivity, které se v ní odehrávají. Skládá se ze dvou částí - v první je představen koncept Future Classroom Lab, třídy budoucnosti. Jedná se o modelovou třídu umožňující flexibilní uspořádání prostoru, ve které jsou využívány digitální technologie jako prostředek pro podporu učení. Součástí jsou i zkušenosti českých učitelů, kteří třídu budoucnosti navštívili, nebo ji dokonce vybudovali na své škole. Druhá část publikace obsahuje 12 námětů na inovativní výuku STEM předmětů (přírodovědné předměty, rozvoj informatického myšlení).

Publikace je k dispozici zde.

----------------------------------------------------------------------------------- 

European STEM Schools Report: Key Elements and Criteria

Publikace popisuje proces vytváření sady kritérií a klíčových prvků, která je potřeba vzít v úvahu při definování STEM (matematika, přírodní a technické obory) strategie na úrovni školy. Součástí je rovněž finální výstup v podobě infografiky, která shrnuje nejdůležitější aspekty, které charakterizují školu s jasně definovanou vizí v oblasti matematiky a přírodních věd. Publikace byla vytvořena v rámci projektu STEM School Label v roce 2018.

Publikace je k dispozici v angličtině zde.

-----------------------------------------------------------------------------------

Insight Country Report

Organizace EUN pravidelně vytváří tzv. Insight Country Reports - zprávy o stavu ICT ve vzdělávání v jednotlivých členských zemí EUN. DZS ve spolupráci s externími odborníky tyto zprávy vytváří od roku 2009.

-----------------------------------------------------------------------------------

Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení (BYOD)

Sdružení European Schoolnet v rámci aktivit ministerstvem školství připravilo příručku, která shrnuje informace o využití vlastních zařízení žáků pro potřeby výuky a učení včetně praktických rad a příkladů dobré praxe. Publikace uvádí hlavní přínosy konceptu BYOD (Bring Your Own Device), upozorňuje na případná rizika a uvádí rovněž různé scénáře a modely zavádění BYOD do výuky. Příručka je primárně určená vedoucím pracovníkům škol, ale zajímavá může být také pro učitele, kteří by BYOD rádi využili v rámci své výuky. Dům zahraniční spolupráce připravil v roce 2017 český překlad, který je volně ke stažení zde.

Pro ty, kteří se zajímají především o technické aspekty spojené s BYOD, je určena publikace BYOD for Schools: Technical advice for school leaders and IT Administrators (pouze v anglickém jazyce), kterou vydal European Schoolnet na konci roku 2017, a z ní vycházející soubor kratších tematických příruček:

-----------------------------------------------------------------------------------

Rozvoj informatického myšlení - publikace (2016)

Publikace podává přehled o podpoře informatického myšlení v rámci povinné školní docházky v Evropě, informuje o iniciativách v této oblasti, dopadech a důsledcích. 

Publikace je k dispozici v angličtině zde.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Jak zvýšit zájem žáků o studium matematiky a přírodních věd - srovnávací studie (2016)

Publikace shrnuje národní opatření a iniciativy, které mají za cíl povzbudit žáky ve studiu přírodních věd, technických oborů, inženýrství a matematiky. Zaměřuje se také na vzdělávání budoucích učitelů a další vzdělávání učitelů matematiky a přírodních věd. Publikace srovnává situaci ve 30 převážně evropských zemích, které jsou zapojeny do projektu Scientix. 

Publikace je k dispozici v angličtině zde

 -----------------------------------------------------------------------------------

Podpora informatického myšlení - studie Computing our Future (2015) 

Publikace shrnující, jak jedlitvé evropské země podporují zavádění informatického myšlení a programování do výuky na základních a středních školách. Publikace k dispozici v angličtině zde.

Studie mapuje jak stávající stav v evropských zemích, tak budoucí strategie a inciativy, které jednotlivé země v oblasti programování plánují zavést do svých vzdělávacích systémů. Za ČR je ve studii několikrát citována Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a změny, které by měla přinést do vzdělávacích plánů škol v oblasti ICT a programování.  

-----------------------------------------------------------------------------------

Publikace o výstupech projektu iTEC  (2015)

Publikace Re-engineering the Uptake of ICT in Schools (2015) - projekt iTEC v letech 2010 - 2014 zkoušel na více než 2 500 třídách ze 20 evropských zemí výuku třídy budoucnosti. Ta nebyla založena jen na využívání technologií, ale spočívala především ve změně způsobu, jakým se žáci ve škole vzdělávají. Projekt iTEC vytvořil v průběhu čtyř let řadu inovativních výukových scénářů, které byly vyzkoušeny v praxi. Publikace shrnuje výstupy projekty a přibližuje hlavní myšlenky konceptu "Třídy budoucnosti", který projekt vytvořil. Publikace je v angličitě a je ke stažení zde

-----------------------------------------------------------------------------------

Studie o IT administrátorech škol (2015)

Organizace European Schoolnet (EUN) zveřejnila výsledky zajímavého průzkumu mezi evropskými IT administrátory škol. Do průzkumu se zapojilo přes 3600 respondentů, z toho 85 z České republiky. Dotazování probíhalo formou online dotazníku, který obsahoval 23 otázek a byl přeložen do národních jazyků. Dotazník byl šířen především na sociálních sítích organizace EUN, členských organizací EUN a partnerské společnosti CISCO, která se na průzkumu podílela.

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké povinnosti skýtá role IT administrátora škol v různých zemích, s jakými překážkami se administrátoři nejčastěji setkávají a o jaký typ dalšího vzdělávání by měli zájem. Organizace EUN již od roku 2014 nabízí učitelům a dalším zájemcům zdarma masivní online otevřené kurzy (MOOC) v rámci European Schoolnet Academy www.europeanschoolnetacademy.eu. V budoucnu by organizace EUN ráda některý se svých kurzů zaměřila právě na tuto cílovou skupinu.

V souvislosti s vydáním výsledků tohoto dotazníku bychom rádi upozornili na specifikum českého vzdělávacího systému a české terminologie. IT administrátoři jsou v evropských zemích správci školních počítačových sítí, tato funkce však není v české legislativě zavedena. V českém systému existuje pozice ICT koordinátora či ICT metodika, která má širší pojetí a zahrnuje i metodickou a poradenskou činnost poskytovanou jiným pedagogům.V českém prostředí proto na dotazník reagovali ICT metodici škol, z nichž 100% uvedlo, že má současně i pedagogický úvazek.

Srovnání povinností a potřeb českých ICT metodiků a IT administrátorů v jiných zemí nemůže být zcela přesné, protože se tyto dvě pozice v mnohém liší. Přesto se domníváme, že dokument přináší řadu zajímavých výsledků, a doufáme, že organizace EUN nabídne brzy další MOOC na některé z témat, které by IT administrátory či ICT metodiky škol zaujalo. 

Studie k dispozici zde. Komentář DZS ke studii k dispozici zde

----------------------------------------------------------------------------------- 

Výuka s tablety - výstupy projektu Creative Classrooms Lab (2015)

Projekt Creative Classrooms Lab pilotoval využívání tabletů ve výuce na základní a středních školách v 8 evropských zemích. Publikace představující 4 vzdělávací scénáře k dispozici zde.

Sedm výukových scénářů pro výuku s tablety

V rámci projektu bylo vytvořeno sedm modelových výukových scénářů, které ukazují, jak lze tablety zapojit do výuky. Scénáře jsou obecné a je možné je realizovat na každém stupni vzdělávání a v různých vyučovacích předmětech. Každý scénář obsahuje základní popis, výukový scénář a podrobný přehled výukových aktivit. Na základě scénáře, který obsahuje i popis modelové hodiny, si může každý učitel sestavit vlastní osnovu hodiny pro svůj předmět a probíranou látku. 

Jak názvy scénářů napovídají, každý scénář akcentuje vždy některou stránku práce s tablety a vyzdvihuje tipy aktivit, pro které je dobré tablety využít. 

1. Spolupráce a hodnocení

2. Spolupráce

3. Tvorba výukového obsahu

4. Převrácená třída 

5. Podpora samostatného projevu žáků (nezávislí žáci)

6. Personalizace

7. Spolupráce mezi školami 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bezpečné využívání internetu - výstupy projektu Projekt Web We Want (2015)

Pro mnoho mladých lidí na začátku 21. století jsou jejich společenské interakce a aktivity na Internetu a osobnost v internetovém světě stejně důležité jako život ve světě fyzickém. Učitelé to proto musí mít na paměti a mladým lidem pomáhat, aby dokázali možnosti, které jim online technologie a sociální media nabízejí, využívat pro rozvoj klíčových kompetencí a aby se v první řadě stali přemýšlivými a zodpovědnými občany.

Právě toto si klade za cíl Web podle nás, spuštěný v rámci sítě Insafe* v únoru 2013 na Den bezpečnějšího internetu. Vytvořili ho mladí lidé pro mladé lidi a jeho cílem je seznámit čtenáře s jejich právy a povinnostmi a přimět je, aby se zamysleli nad chováním vlastním i chováním svých vrstevníků.

Stejně jako Web podle nás vytvořili mladí lidé pro mladé lidi, navrhli Pedagogickou příručka Webu podle nás učitelé pro učitele z celé Evropy i mimo ni. V plánech lekcí najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit.

----------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt Living Schools Lab - Výstupy projektu (2014)

  • Publikace shrnující závěry projektu zde (v češtině)
  • Publikace shrnující monitorovací návštěvy na českých školách zde (v češtině)
  • Záverečná zpráva projektu v angličtině zde

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin DZS - Škola v síti

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vydává bulletin Škola v síti, který informuje o evropské spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Bulletin je určen učitelům, ředitelům, zástupcům krajských úřadů a dalším odborníkům v oblasti v oblasti vzdělávání. Bulletin je zdarma k dispozici v on-line formě:

 -----------------------------------------------------------------------------------

Survey of Schools: ICT in Education (2013)

Celoevropský on-line průzkum o využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v oblasti vzdělávání, který se zaměřoval na žáky, učitele i ředitele základních a středních škol.  Průzkum byl iniciován a financován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro informační společnost a média. V ČR se ho zúčastnilo 544 škol, 7602 žáků, 1139 učitelů a 376 ředitelů a v ČR průzkum koordinoval Dům zahraniční spolupráce.

Výsledky průzkumu zveřejnila Evropská komise v dubnu 2013 a na stránkách EK naleznete celoevropské výsledky i zprávy jednotlivých zemí včetně dat ke stažení. Zpráva o stavu ICT v České republice v českém překladu ke stažení zde.

----------------------------------------------------------------------------------- 

Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe (2013)

Studie maupující exisatující iniciativy v jedntlivých zemí EU, které proporujá zavádění přístupu 1:1 (1 žák - 1 přístroj) do vzdělávacícho systému. Studie je ke stažení zde

----------------------------------------------------------------------------------- 

Inovativní výuka STEM - výstupy projektu SPICE (2011)

V rámci projektu SPICE zaměřeného na sdílení inovativních výuk(2011) ových metod a materiálů z oblasti matematiky a přírodních věd vznikly dvě publikace dostupné v českém jazyce:

-----------------------------------------------------------------------------------

Evropské publikace o využívání interaktivních tabulí

Evropské publikace o nákupu a využití interaktivních tabulí vznikly jako výstup nezávislé evropské pracovní skupiny, nejsou závislé na konkrétním výrobci tabulí a jsou použitelné pro všechny dostupné typy tabulí:

  • Nákup a instalace tabule - Leták obsahuje 10 praktických rad a tipů, které mají pomoci školám při nákupu a instalaci interaktivní tabule. Leták také obsahuje příklady dobré praxe, jak lze tabuli využít v mezinárodních projektech eTwinning. 
  • Pořiďme si interaktivní tabuli (2012) - Příručka pomáhá školám a dalším subjektům při nákupu pevné či přenosné interaktivní tabule, popř. jiných interaktivních nástrojů.
  • Jak nejlépe využít interaktivní tabuli (2010) - Příručka obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky. Publikace je určena všem učitelům bez ohledu na úroveň znalostí práce s interaktivní tabulí, i vedení školy.