Jaký byl 5. ročník akce CEEPUS National Meeting?

Dne 26. května 2016 pořádala Česká Národní kancelář CEEPUS v novobarokní aule VUT v Brně již pátý ročník akce CEEPUS National Meeting pro akademické pracovníky a pracovníky zahraničních oddělení vysokých škol, kteří jsou do programu zapojeni nebo se o program CEEPUS blíže zajímají.

Účastníky přivítala v působivém prostoru auly prorektorka pro zahraniční vztahy VUT v Brně Marcela Karmazínová.

Programem celého dne provázela moderátorská dvojice Ivona Sobotková a Jan Trnka z národní kanceláře CEEPUS.  Dopolední část programu byla doslova nabita prezentacemi. Nejprve Jan Trnka shrnul hlavní zásady a pravidla fungování programu prezentací nazvanou Program CEEPUS v kostce

Po něm se slova ujal první host pan Oldřich Břenek z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který ve své prezentaci Od studentské mobility k síti CZ 802 hovořil o své čerstvé zkušenosti z akad. roku 2015/16, kdy se mu podařilo díky jeho iniciativě projekt se statutem Umbrella Solution na seznamu náhradníků obnovit a z velké části i uskutečnit.

V další části zaujala účastníky Ivona Sobotková z národní kanceláře CEEPUS, která ve své prezentaci Administrace programu s úsměvem poutavou formou přiblížila přítomným nezbytnou administrativu.

Na její prezentaci navázal další milý host paní Markéta Flekalová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prezentací Exkurze CEEPUS – příležitost pro všechny, která má s organizací těchto krátkodobých akcí pro studenty dlouholeté zkušenosti.                   

Následovala prezentace dalšího zkušeného koordinátora pana Františka Krčmy z Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve své prezentaci Co nám přináší účast v síti AT 63? pěkně zhodnotil aktivity sítě, mezinárodní spolupráci a ukázal i seznam vydaných publikací.

Poté se ujal slova opět Jan Trnka, aby na několika grafech demonstroval zajímavé trendy např. ohledně hodnocení podaných projektů.

Posledním hostem dopolední části byl pan Petr Bureš za zahraničního oddělení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který z pohledu svého pracoviště popsal administrativní náležitosti spojené s přijímáním a vysíláním stipendistů CEEPUS.

Dopolední část uzavřela zajímavá diskuze podnícená posledním příspěvkem, po které se již všichni přítomní vypravili na zasloužený oběd, během něhož mohli poznat nové kolegy a navázat zajímavé kontakty.

Odpolední slavnostní část programu začala s drobným zpožděním způsobeným výpadkem spoje, kterým cestovala do Brna generální tajemnice paní Elisabeth Sorantin. Několika volných minut proto využili moderátoři k diskuzi s účastníky a k soutěži o drobné ceny.

Slavnostní část programu zahájily náměstkyně ministra školství pro legislativu a strategii Dana Prudíková a ředitelka DZS Iva Tatarková.

Velká pozornost patřila prezentaci CEEPUS 2018 and beyond generální tajemnice programu CEEPUS Elisabeth Sorantin a informacím o prodloužení stávajícího programu až do roku 2025.

Po ní si již vzala slovo vedoucí odboru OB5 a programu CEEPUS v DZS Barbora Veselá, aby informovala o výběru nejlepších sítí nominovaných na ocenění The Czech National CEEPUS Office  Prize 2015. Výsledky pak postupně oznámila ředitelka DZS Iva Tatarková.

Mezi oceněnými jsou zástupci tří sítí, kteří po převzetí cen své vítězné projekty a svá pracoviště blíže představili:

Za projekt PL7  byl oceněn Ústav technologie obrábění Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Ocenění za Jana Mádla převzal Zdeněk Pitrmuc. 

CEEPUS_ceny_2016_6.jpg

Na snímku zleva: ředitelka DZS Iva Tatarková, náměstkyně MŠMT Dana Prudíková, Zdeněk Pitrmuc, gen. tajemnice programu CEEPUS Elisabeth Sorantin, ředitel Odboru mezinárodních vztahů MŠMT Ladislav Bánovec 

Ocenění za přínos projektu získala také Katedra obrábění a montáže Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (Lenka Čepová), která se ceremonie bohužel nemohla zúčastnit.

Za projekt RO38 získal ocenění Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cenu převzal děkan Přírodovědecké fakulty Jaromír Lechmann.

 

 CEEPUS_ceny_2016_Brno_62.jpg

Na smínku zleva: ředitelka DZS Iva Tatarková, děkan Přír. fakultu Masarykovy univerzity Jaromír Leichmann, gen. tajemnice programu CEEPUS Elisabeth Sorantin, náměstkyně MŠMT Dana Prudíková, ředitel Odboru mez. vztahů MŠMT Ladislav Bánovec 

Za projekt AT12, v níž je zastoupeno 17 univerzit a 20 pracovišť, byl oceněn Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, cenu převzala za pana Jiřího Holého zástupkyně ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky Libuše Heczková, která ve své prezentaci zaujala informacemi např. o bohaté vydavatelské a publikační činnosti jejich ústavu.

Ze stejného projektu byl dále oceněn Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Za paní Lucii Rychnovskou převzaly ocenění společně Michaela Sochorová ze zahraničního oddělení FF MU v Brně a Marta Kostelecká z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU v Brně.

CEEPUS_ceny_2016_Brno_77.jpg 

 Na smínku zleva: ředitelka DZS Iva Tatarková, Iva Sochorová a Marta Kostelecká z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Libuše Heczková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, generální tajemnice programu CEEPUS Elisabeth Sorantin, náměstkyně MŠMT Dana Prudíková, ředitel Odboru mez. vztahů MŠMT Ladislav Bánovec 

Ocenění za přínos projekt AT 12 získala také Katedra nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž zástupce pan Bas Hamers se bohužel akce nemohl zúčastnit.

V prezentacích hostů dopolední části i vítězných projektů odpolední části zazněla řada zkušeností a doporučení pro koordinátory univerzitních sítí CEEPUS.  Za všechny uveďme na závěr alespoň radu pana Jiřího Holého z FF UK v Praze nenechat se odradit v případě, že žádost nebyla hned napoprvé schválena, ale podat ji znovu.

Všem oceněným blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v projektové činnosti a těšíme se s Vámi na další akci opět na viděnou!

Vaše národní kancelář CEEPUS

 

Prezentace národní kanceláře CEEPUS:

Program CEEPUS v kostce

Administrace programu s úsměvem

Projekty univerzitních sítí v číslech

Prezentace generální tajemnice programu Elisabeth Sorantin:

CEEPUS - 2018 and beyond

 

Snímky z akce: 

Odpolední blok zahájila náměstkyně MŠMT pro legislativu a strategii Dana Prudíková.

 CEEPUS_ceny_2016_Brno_24.jpg

Projev ředitelky DZS Ivy Tatarkové.

 CEEPUS_ceny_2016_Brno_29.jpg

V popředí zakladatelka a generální tajemnice programu CEEPUS Elisabeth Sorantin z Rakouska.

VUT_Ceepus_NationalMeeting_2016-05-26_011.jpg

Vedoucí odboru bil. a multilaterálních programů v DZS Barbora Veselá během prezentace výsledků Ministerské ceny.

2016 CNM Barbora Veselá.jpg

 Ředitelka DZS Iva Tatarková vyhlašuje oceněné projekty.

2016 VUT_Ceepus_NationalMeeting_2016-05-26_025.jpg

 Náměstkyně Dana Prudíková předává certifikát Zdeňku Fidrmucovi z projektu PL 7.

2016 CEEPUS_ceny_2016_Brno_51.jpg

Děkan PřF MU Jaromír Leichmann přebírá certifikát z rukou náměstkyně Dany Prudíkové.

2016 CEEPUS_ceny_2016_Brno_60.jpg

Zástupkyně ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze Libuše Heczková přebírá cenu z rukou ředitelky DZS Ivy Tatarkové.

CEEPUS_ceny_2016_Brno_71.jpg

 V popředí Marta Kostelecká z FF MU v Brně dostává květiny od gen. tajemnice programu Elisabeth Sorantin; v pozadí Libuše Heczková, které gratuluje k ocenění ředitel Odboru mezinárodních vztahů MŠMT Ladislav Bánovec.

 CEEPUS_ceny_2016_Brno_74.jpg

Zdeněk Pitrmuc z FS ČVUT při prezentaci projektu PL7.

2016 CNM Zdeněk Pitrmuc.jpg

Děkan PřF MU Jaromír Leichmann při prezentaci oceněného projektu RO38.

2016 CEEPUS_ceny_2016_Brno_64.jpg

Zástupkyně ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze Libuše Heczková představuje vítězný projekt AT12.

 2016 CNM Libuše Heczková.jpg

Marta Kostelecká z Ústavu gerministiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU v Brně hovoří o vítězném projektu AT12.

 2016 CNM Marta Kostelecká.jpg

Pohled do sálu novobarokní auly VUT v Brně.

2016 aula.jpg

 

Symbol - The Czech National CEEPUS Office Prize 2015.

2016_těžítko.jpg

Zpět