Česká národní kancelář oceňovala již potřetí nejlepší projekty CEEPUS

Dne 29. května 2014 se konala v prostorách DZS akce CEEPUS NATIONAL MEETING. 

Dopolední část programu (10-12.00 hodin) byla zaměřena na praktické otázky spojené s administrací programu. Kromě prezentací pracovníků národní kanceláře (Mgr. Barbory Veselé, Mgr. Ivony Sobotkové a Mgr. Jana Trnky) tuto část výrazně obohatil svým zajímavým příspěvkem PhDr. Miloš Tomandl z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK v Praze, který se ve své prezentaci podělil s účastníky o své dlouholeté zkušenosti se zapojením do sítě RO 14.

Prezentace dopoledního bloku:

Úvod

Shrnutí roku 2013 a výhled na rok 2014

Jak zvládnout administrativu programu snadno a rychle

Odpolední část programu (13:00-14.30 hodin) proběhla v anglickém jazyce. Úvodního slova se zhostili zástupci MŠMT (náměstek pro legislativu a strategii JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a ředitelka odboru vysokých škol Mgr. Karolína Gondková) a DZS (ředitelka Ing. Iva Tatarková).  Hlavní příspěvek CEEPUS NOW! měla generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin z Rakouska. Po krátké přestávce následovala slavnostní ceremonie a vyhlášení nejúspěšnějších projektů akademického roku 2012/2013, kterým bylo uděleno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2013.

National CEEPUS Office Prize 2013_photo.jpg

Oceněné projekty a vítězné vysoké školy:

HR 108 – „Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering“

Zapojené vysoké školy:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, kontaktní osoba - Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, kontaktní osoba - prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, kontaktní osoba - doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

RO 202 – „Implementation and Utilization of e-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region“

Zapojené vysoké školy:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, kontaktní osoba - doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, kontaktní osoba - prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, kontaktní osoba - doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

O tom, že se jedná o skutečně mimořádné projekty, svědčí také počty zapojených zemí a zapojených vysokých škol. Do projektu HR 108 je zapojeno 14 univerzit z 9 zemí, do projektu RO 202 je zapojeno dokonce 24 univerzit z 12 zemí. Rovněž objemy výměn studentů a pedagogů jsou vysoké. V rámci projektu HR 108 bylo přijato 40 zahraničních stipendistů a 26 jich bylo vysláno na zahraniční partnerské vysoké školy. V projektu RO 202 se jednalo o 28 přijatých a 21 vyslaných stipendistů do zahraničí.

Certifikáty podepsané náměstkem MŠMT JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. a ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou, těžítko a drobné propagační předměty převzali z rukou zástupců MŠMT a DZSi:

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. z FVTM UJEP, Ing. Petr Drašnar z FS ČVUT v Praze, doc. Ing. Libuše Sýkorová, PhD. a Ing. Jana Knedlová, PhDc. z FT TBU ve Zlíně a Ing. Jana Školoudíková z rektorátu TBU ve Zlíně.

Po předání ocenění následovaly prezentace obou oceněných projektů HR108 a RO202.

Prezentace odpoledního bloku:

CEEPUS now!

Prezentace ceremonie-vyhlášení vítězů The Czech National CEEPUS Office Prize 2013

Prezentace RO202

Prezentace HR108

Oceněným vysokým školám srdečně blahopřejeme!

Zpět