CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

4. ročník akce CEEPUS National Meeting

Dne 21. května 2015 pořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS) za účasti generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin a zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akci CEEPUS National Meeting. Součástí setkání bylo předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014.

Jedním z cílů akce CEEPUS National Meeting, určené zejména akademickým pracovníkům univerzit a vysokých škol a pracovníkům jejich zahraničních oddělení, bylo zhodnotit činnost českých vysokých škol v programu CEEPUS v roce 2014 a představit novinky tohoto programu pro rok 2015. Účastníci akce byli podrobně seznámeni s administrativními náležitostmi programu CEEPUS. V dopolední části vystoupil se svým příspěvkem o zkušenostech s aktivitami sítě AT 37 pan Mgr. Igor Mikušiak z Filozofické fakulty UK v Praze. Jeho vystoupení zajímavě doplnil chorvatský student Tin Kaučić, který je nyní stipendistou CEEPUS na VŠE v Praze.

CNM 21.5. 2015 Mikušiak.jpg

Na snímku prezentuje Mgr. Igor Mikušiak z Katedry jihoslavanských a balkanistických studií FF UK v Praze.

 CNM 21.5.2015 Kaučić.jpg

Student Tin Kaučić z VŠE v Praze se svou prezentací.

Prezentace k administrativě programu z dopolední části najdete zde: 1. část, 2. část, 3. část

Odpolední slavnostní blok zahájili náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková. O novinkách v programu CEEPUS a jeho budoucím směřování informovala generální tajemnice Mag. Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS v Rakousku.

Celodenní program vyvrcholil slavnostní ceremonií, při níž bylo předáno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014. Tento certifikát uděluje Česká národní kancelář CEEPUS od roku 2012 nejúspěšnějším projektům univerzitních sítí CEEPUS. V letošním roce ocenění získalo celkem pět vysokoškolských pracovišť. Vysoká škola ekonomická za projekt "Amadeus"; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Language and literature in a Central European context“ a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně za projekt „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“.

Projekt „Amadeus“, jehož koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien, již letos obdržel Ministerskou cenu CEEPUS, což je nejvyšší ocenění, kterého může projekt CEEPUS dosáhnout. Univerzitní síť „Amadeus“, propojující 14 vysokých škol zaměřených na ekonomii a management, vznikla v akademickém roce 1994/95, VŠE se k ní připojila v roce 1996.

Mezi partnerskými univerzitami projektu „Amadeus“ funguje společný studijní program „Joszef“ (Junge ost- und mitteleuropäische Studierende als zukünftige erfolgreiche Führungskräfte), organizovaný Wirtschaftsuniversität Wien, který studentům umožňuje získat prakticky orientovanou kvalifikaci zaměřenou na management v podmínkách střední a jihovýchodní Evropy. Součástí programu „Joszef“ je i praxe v některé z partnerských společností v Rakousku.

Projekt „Language and literature in a Central European context“ koordinuje Universität Wien, v současnosti je do něj zapojeno 18 univerzit z 9 zemí. Některé z nich vytvořily společný studijní program „Dutch Studies in Central-European Context“, jehož součástí jsou e-learningové kurzy a semestrální studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit. Projekt byl ve své historii již dvakrát oceněn Ministerskou cenou CEEPUS: v roce 2005 a 2010.

Koordinátorem projektu „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“, na jehož realizaci se podílí 18 univerzit z 10 zemí, je Babes Bolayi University v rumunské Kluži. V rámci projektu existuje několik společných doktorských programů z oblasti geologických věd.

CNM 21.5. 2015_zástupci CCO, MŠMT, VŠE, DZS.jpg

Na snímku jsou (zleva) Mag. Elisabeth Sorantin (CCO, Vienna, Austria), PhDr. Jindřich Fryč (v.ř. Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí), prof. Ing. Hana Machková, CSc. (rektorka VŠE), Ing. Iva Tatarková (ředitelka DZS) s  certifikátem The Czech National CEEPUS Office Prize 2014.

 CNM 21.5.2015 zástupci, MŠMT, CCO,  MU, DZS.jpg

 Na snímku jsou (zleva) PhDr. Jindřich Fryč (v.ř. Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí), Mag. Elisabeth Sorantin (CCO, Vienna, Austria), Mgr. Eva Geršlová, PhD. (Přír. fakulta Masarykovy univerzity v Brně) s  certifikátem The Czech National CEEPUS Office Prize 2014, Ing. Iva Tatarková (ředitelka DZS).

Výběrové kolo projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2015 na akademický rok 2015/2016

K 15. lednu 2015 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 101 přihlášek projektů na akademický rok 2015/2016. Celkem 72 bylo schváleno, 10 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 19 projektů bylo zamítnuto.

Z projektů podaných českými vysokými školami bylo 62 schváleno, 7 získalo statut Umbrella Network a 11 bylo zamítnuto. Mezi schválenými projekty je 6 projektů českých koordinátorů.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno celkem 695 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.

Výsledky za všechny země najdete zde, výsledky projektů se zapojenou českou vysokou školou najdete zde.

MŠMT zveřejnilo Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, podle nichž budou poskytovány prostředky počínaje rokem 2015.

Dokument, který odkazuje mj. i na způsob vyplácení cestovného v programu CEEPUS počínaje zimním semestrem akademického roku 2015/2016, najdete ke staženíní na webových stránkách MŠMT zde.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 2015 pro studenty VŠ, akademické pracovníky VŠ a vědecko-výzkumných institucí a pracovníků zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu.

Seminář se uskuteční 12. února 2015. Cílem semináře je představit nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů: Akademická informační agentura, AKTION, Americká vědecká informační agentura, CEEPUS, NOrské fondy a fondy EHP.

Další informace  najdete zde.

Vyšel nový příkaz ministra č. 32/2014 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia MŠMT vložená do Central European Programme for University Studies (CEEPUS III)", který platí od akademického roku 2015/2016.

Na projekty a mobility akademického roku 2014/2015 se vztahuje předchozí příkaz č. 4/2014.

Oba dokumenty najdete v sekci "Dokumenty".

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ pro studenty a pracovníky zahraničních oddělení VŠ o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce na FF MU Brno

Dne 2. října jsme společně s kolegy prezentovali nabídku Odboru bilaterálních a multilaterálních programů (AIA, AKTION, AMVIA, CEEPUS, Norské fondy a fondy EHP. Prezentace najdete zde

Vyšel nový příkaz ministra č. 4/2014 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia MŠMT vložená do Central European Programme for University Studies (CEEPUS III)", který nahrazuje dosavadní příkaz ministra č. 26/2011.

Pro program CEEPUS je důležitá příloha 3. Oba dokumenty najdete v sekci "Dokumenty". 

Česká národní kancelář oceňovala již potřetí nejlepší projekty CEEPUS

Dne 29. května 2014 se konala v prostorách DZS akce CEEPUS NATIONAL MEETING. 

Dopolední část programu (10-12.00 hodin) byla zaměřena na praktické otázky spojené s administrací programu. Kromě prezentací pracovníků národní kanceláře (Mgr. Barbory Veselé, Mgr. Ivony Sobotkové a Mgr. Jana Trnky) tuto část výrazně obohatil svým zajímavým příspěvkem PhDr. Miloš Tomandl z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK v Praze, který se ve své prezentaci podělil s účastníky o své dlouholeté zkušenosti se zapojením do sítě RO 14.

Prezentace dopoledního bloku:

Úvod

Shrnutí roku 2013 a výhled na rok 2014

Jak zvládnout administrativu programu snadno a rychle

Odpolední část programu (13:00-14.30 hodin) proběhla v anglickém jazyce. Úvodního slova se zhostili zástupci MŠMT (náměstek pro legislativu a strategii JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a ředitelka odboru vysokých škol Mgr. Karolína Gondková) a DZS (ředitelka Ing. Iva Tatarková).  Hlavní příspěvek CEEPUS NOW! měla generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin z Rakouska. Po krátké přestávce následovala slavnostní ceremonie a vyhlášení nejúspěšnějších projektů akademického roku 2012/2013, kterým bylo uděleno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2013.

National CEEPUS Office Prize 2013_photo.jpg

Oceněné projekty a vítězné vysoké školy:

HR 108 – „Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering“

Zapojené vysoké školy:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, kontaktní osoba - Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, kontaktní osoba - prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, kontaktní osoba - doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

RO 202 – „Implementation and Utilization of e-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region“

Zapojené vysoké školy:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, kontaktní osoba - doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, kontaktní osoba - prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, kontaktní osoba - doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.

O tom, že se jedná o skutečně mimořádné projekty, svědčí také počty zapojených zemí a zapojených vysokých škol. Do projektu HR 108 je zapojeno 14 univerzit z 9 zemí, do projektu RO 202 je zapojeno dokonce 24 univerzit z 12 zemí. Rovněž objemy výměn studentů a pedagogů jsou vysoké. V rámci projektu HR 108 bylo přijato 40 zahraničních stipendistů a 26 jich bylo vysláno na zahraniční partnerské vysoké školy. V projektu RO 202 se jednalo o 28 přijatých a 21 vyslaných stipendistů do zahraničí.

Certifikáty podepsané náměstkem MŠMT JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. a ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou, těžítko a drobné propagační předměty převzali z rukou zástupců MŠMT a DZSi:

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. z FVTM UJEP, Ing. Petr Drašnar z FS ČVUT v Praze, doc. Ing. Libuše Sýkorová, PhD. a Ing. Jana Knedlová, PhDc. z FT TBU ve Zlíně a Ing. Jana Školoudíková z rektorátu TBU ve Zlíně.

Po předání ocenění následovaly prezentace obou oceněných projektů HR108 a RO202.

Prezentace odpoledního bloku:

CEEPUS now!

Prezentace ceremonie-vyhlášení vítězů The Czech National CEEPUS Office Prize 2013

Prezentace RO202

Prezentace HR108

Oceněným vysokým školám srdečně blahopřejeme!

Výběrové kolo projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2014 na akademický rok 2014/2015

K 15. lednu 2014 obdržela Centrální kancelář programu CEEPUS celkem 90 přihlášek projektů na akademický rok 2014/2015. Celkem 69 bylo schváleno, 15 získalo statut Umbrella Network (náhradník) a 6 projektů bylo zamítnuto.

Z projektů podaných českými vysokými školami bylo 60 schváleno, 7 získalo statut Umbrella Network a 5 bylo zamítnuto. Mezi schválenými projekty je 6 projektů českých koordinátorů. Celkem je do schválených projektů zapojeno 107 vysokoškolských pracovišť v České republice.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno celkem 645 stipendijních měsíců pro přijíždějící stipendisty.

Výsledky za všechny země najdete zde, výsledky projektů se zapojenou českou vysokou školu najdete zde.

Výsledky výběrového kola projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2013 na akademický rok 2013/2014

K 15. lednu 2013 bylo koordinátory ze všech členských zemí programu předloženo celkem 89 projektů univerzitních sítí. V průběhu formální kontroly projektů, kterou prováděla Centrální kancelář CEEPUS a jednotlivé národní kanceláře CEEPUS, byly zamítnuty 2 projekty. Během hodnocení kvality, prováděné odborníky z jednotlivých členských zemí, bylo scháleno celkem 67 projektů, 14 projektů získalo status Umbrella Network (statut náhradníka) a 6 projektů bylo zamítnuto pro nedostatečnou kvalitu návrhu.

 České vysoké školy podaly jako koordinátoři či partneři celkem 71 projektů CEEPUS. Z nich bylo celkem 56 schváleno,10 projektů získalo statut Umbrella Network, 4 projekty byly zamítnuty pro nedostatečnou kvalitu, 1 projekt byl zamítnut pro formální nedostatky.

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno na akademický rok 2013/2014 celkem 645 stipendijních měsíců pro přijíždějící stážisty.Oficiální informaci o výsledku hodnocení tzv. Letter of Award naleznou kontaktní osoby sítí na svých desktopech u příslušného projektu.

Přehled výsledků českých vysokoškolských pracovišť naleznete ZDE.
Oficiální kritéria hodnocení stanovená Centrální kanceláří CEEPUS naleznete ZDE.

Conference on Higher Education Cooperation

The Austrian National Agency (OeAD) will be organising a Conference on Higher Education Cooperation in Central, Eastern & South-Eastern Europe (Vienna, 3rd to 5th July 2013) with the title "Neighbours.HigherEducation.Cooperation." The conference shall bring together representatives from HEI/universities in 17 countries in order to share cooperation expertise and to provide a platform for future common initiatives and collaboration. The event is meant to cover the political dimension of Higher Education cooperation in the region as well as to enhance existing networks for projects and connect interested scientists willing to cooperate with each other. Please find a draft version of the program attached to this letter. Target countries for the conference are the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo under UNSCR 1244/99, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine and Austria.
Date: Wednesday, 3rd July (12.00) – Friday, 5th July 2013 (13.00)Venue: Raiffeisen Bank International, Am Stadtpark 3, 1030 Vienna
Registration and further Information at www.oead.at/nhec-conference.
Deadline for registrations is 10th June. The expected participants will consist of representatives from Higher Education Institutions including the management level, higher education project promoters and researchers as well as of HE stakeholders, Bologna Experts, Higher Education Reform Experts, and regional organisations with an active role in Higher Education.
Participation in the conference is free of charge – travel and accommodation has to be covered by the participants.

Národní kancelář CEEPUS ocenila nejlepší projekty CEEPUS za rok 2012

Dne 21. května 2013 se v prostorách novobarokní auly v Brně za účasti zástupců MŠMT, Centrální kanceláře CEEPUS a Domu zahraničních služeb konala akce CEEPUS National Meeting, jejíž součástí bylo i předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.

Akce byla určena zejména kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol. Cílem bylo
1/ zhodnotit uplynulé akademické roky 2011/2012, 2012/2013 a informovat o aktuálním výběrovém kole na akad.rok 2013/2014;
2/ seznámit účastníky s procedurálními a administrativními náležitostmi programu;
3/ slavnostní ceremonie a udělení ocenění české Národní kanceláře CEEPUS.
Zlatým hřebem akce bylo odpolední část, kterou zahájila vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a evropských záležitostí MŠMT RNDr. Michaela Kleňhová. Následovala přednáška generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin o aktuálním vývoji programu CEEPUS v mezinárodním kontextu a seznámení přítomných s výsledky soutěže o Ministerskou cenu, která je každoročně udělena nejúspěšnějšímu projektu CEEPUS uplynulého akademického roku. Celkem sedmi pracovištím českých vysokých škol zapojených do nejlepších projektů v roli partnerů udělila Národní kancelář CEEPUS certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize 2012 podepsaný 1. náměstkem ministra školství Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M. a ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou.

Ocenění získali:
Projekt HU-0028, do kterého byly zapojeny:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra matematiky (prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.);
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra matematiky (Ing. Michal Beneš, Ph.D.);
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky (doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.);
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie (prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.);
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky (RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.);
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Projekt AT 68, do kterého byla zapojena
Vysoká škola ekonomická v Praze (prof. Hana Machková).
 
Udělená ocenění jsou rovnocenná. Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Prezentace:
What´s up? (prezentace Centrální kancelář CEEPUS)

Ohlédnutí za rokem 2012 v programu CEEPUS a výhled na rok 2013

Nebojte se administrativy programu CEEPUS

CEEPUS NATIONAL MEETING - seminář pro kontaktní osoby univerzitních sítí CEEPUS

Termín konání: úterý 21. května 2013, 10:00 – 15:00
Místo konání: barokní aula budovy rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 548/1, 602 00  Brno
Rádi bychom Vás jménem Domu zahraničních služeb pozvali na akci CEEPUS NATIONAL MEETING určený prioritně kontaktním osobám v rámci programu CEEPUS v České republice.
Dopolední část akce (10:00 – 12:00) proběhne v českém jazyce a bude zaměřena na praktické otázky administrace programu.
Odpolední část (13:00 – 15:00) se bude konat v anglickém jazyce. Akci zahájí 1. náměstek ministra školství Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Účast přislíbila rovněž generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin z Rakouska, která bude informovat o novinkách v programu CEEPUS. Následovat bude vyhlášení nejúspěšnějších univerzitních sítí uplynulého roku a udělení ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Tlumočení odpolední části NENĺ zajištěno.
Předběžný program setkání naleznete ZDE.
Zaregistrovat se můžete ZDE.  (V případě vyčerpání volných míst kontaktujte Mgr. Jana Trnku - jan.trnka@dzs.cz).
Účast na akci je bezplatná.


Předsednictví programu CEEPUS

 Česká republika převzala dne 4. dubna 2013 po Rakousku předsednictví programu CEEPUS. Stalo se tak na slavnostní ceremonii Komise ministrů ve Vídni v Rakousku, která je nejvyšším orgánem programu. Česká republika bude předsedat programu až do roku 2015, kdy předsednictví převezme některá z dalších členských zemí. 

Tisková zpráva o akci 

převzetí předsednictví zástupci ČR.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva doprava: ředitel Odboru mezinárodních vztahů MŠMT Mgr. Ladislav Bánovec, ředitelka Domu zahraniční
spolupráce Ing. Iva Tatarková, spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouska Univ. Prof. Dr. Karlheinz Töchterle,
náměstek ministra školství PhDr. Jindřich Fryč

převzetí předsednictví zástupcem MŠMT.jpgpřevzetí předsednictví zástupcem MŠMT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva doprava: generální tajemnice Centrální kanceláře CEEPUS v Rakousku Mag. Elisabeth Sorantin,
spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouska Univ. Prof. Dr. Karlheinz Töchterle,
náměstek
ministra školství PhDr. Jindřich Fryč

 

Psali o nás v tisku

CEEPUS - ohlédnutí za rokem 2013

Ohlédnutí za akademickým rokem 2011/2012 v programu CEEPUS

Jeďte s programem CEEPUS studovat a poznávat Evropu a Balkán

Za studiem s programem CEEPUS i v dalším období

Sítě oceněné národní kanceláří 2012

 Dne 24.dubna 2012 proběhlo slavnostní ocenění českých vysokoškolských institucí, které jsou zapojeny do sítí programu CEEPUS oceněných mezinárodní Ministerskou cenou. Vice informací naleznete ZDE.

 

Nově formulovaná pravidla pro stipendisty a vysoké školy

 

Národní kancelář nově sestavila pravidla pro stipendisty a vysoké školy, která jsou k dispozici v podobě dokumentů "Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS" a "Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS".
Věříme, že Vám dané dokumenty poskytnou odpovědi na případné dotazy ohledně náležitostí spojených s řízením a využíváním programu CEEPUS v praxi.

 

Nový příkaz ministra č. 26/2011

 

Od 1. srpna 2011 vstupuje v platnost nový Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 26/2011 k přiznávání stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)".