AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

na akademický rok 2020/2021

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách, odborných vysokých školách, pedagogických vysokých školách a na akreditovaných soukromých univerzitách a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v délce max. 3 měsíců pro akademické pracovníky. O stipendium se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci všech vědeckých oborů veřejných vysokých škol v ČR (občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska). Stipendium je možné obdržet pouze 1x během pregraduálního a 1x během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí viz níže) a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).


Termíny pro podávání žádostí:

15. 3. 2020   na zimní semestr r. 2020/2021

31. 10. 2020 na letní semestr  r. 2021

( akad. rok v Rakousku -  ZS: 1.10.2020 - 31.1.2021, LS: 1.3. - 30.6. 2021)
Doporučujeme plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za všechny příslušné kalendářní měsíce.


Formulář Žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese:
www.scholarships.at

(cca 3 měsíce před termínem pro podávání žádosti)

Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně vyplňovat údaje, provádět úpravy a přikládat přílohy.

Žádost včetně všech příloh se vyplňuje německy nebo anglicky. Součástí žádosti jsou také následující přílohy, které se k žádosti připojí naskenované prostřednictvím kolonky "Uploads":

 • příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat/bádat  "Betreuungszusage/statement of academic supervisor", který si uchazeč zajistí individuálně (odkazy na seznamy rakouských vysokoškolských institucí jsou viz výše) a je možno zajistit více než jeden; tento formulář je třeba zaslat spolu s životopisem a Vaším studijním záměrem příslušným pedagogům k vyplnění a po obdržení potvrzeného a podepsaného formuláře jej naskenovat k žádosti. Pokud do termínu podání žádosti není příslib k dispozici, připojí se k žádosti korespondence s pedagogem hostitelské VŠ a příslib zašle co nejdříve na adresu DZS - AKTION ČR - Rakousko; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti;
 • doporučení od dvou různých pedagogů VŠ v ČR, na které studujete "Empfehlungsschreiben/letter of recommendation"; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti; studenti lékařských oborů v magisterských programech musí přiložit ještě potvrzení od vedoucího příslušného ústavu/kliniky, že budou s velkou pravděpodobností pokračovat ve vědecké dráze;
 •  studijní výsledky:
  a)
  za ukončenou etapu kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s překladem do němčiny/angličtiny nebo
      DIPLOMA SUPPLEMENT

  b)
  za celou neukončenou etapu terciárního vzdělávání přehled studijních výsledků potvrzený studijním oddělením fakulty v anglickém jazyce, nebo v češtině s překladem do nj/aj (ne kopie indexu);
      PG studenti, kteří nesložili v PG studiu žádnou zkoušku, dodají doklad "Potvrzení o studiu" s překladem do nj/aj.
  Pro potřeby výběrového řízení není třeba překlady dokumentů nechat úředně ověřovat!

 • evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; v případě studentů bude formulář akceptován pouze tehdy, pokud bude opatřen razítkem a podpisem pracovníka zahraničního oddělení, příp. studijního oddělení domácí VŠ v ČR; formulář ke stažení naleznete také u elektronického formuláře žádosti. 

Je v zájmu uchazečů, aby žádost o stipendium byla zpracována korektně po formální, obsahové i po jazykové stránce. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že žádosti s formálními nedostatky a žádosti s výraznými jazykovými chybami, resp. nesrozumitelné žádosti budou bez ohledu na jejich obsah zamítnuty.

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněnou on-line žádost prosím vytiskněte včetně příloh (pomocí ikonky pdf vlevo nahoře) a zašlete spolu s originálem výše uvedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium na adresu programu DZS - AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podávání žádosti).

Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do konce dubna a do poloviny prosince. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (zástupci ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných žádostí a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.
Na stipendium není právní nárok. Rozhodnutí komise je konečné a nebude jednotlivě zdůvodňováno. Zpráva o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zaslána formou emailového sdělení. Definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče na rakouskou univerzitu přísluší rakouské straně.

Stipendisté jsou povinni zdržovat se v místě hostitelské univerzity.

Během stipendijního pobytu není dovoleno vykonávat v Rakousku výdělečnou činnost.

Závěrečná zpráva:
Každý stipendista je povinen zaslat elektronicky regionální kanceláři OeAD před vyplacením posledního stipendia podepsanou zprávu z pobytu potvrzenou rakouským školitelem; rovněž zaslat kompletní resp. doplněnou zprávu kanceláři programu AKTION v Praze na aktion@dzs.cz, a to nejpozději měsíc po ukončení stipendijního pobytu. 

Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí:
1.050 € pro studenty
1.150 € pro VŠ učitele

Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 250 - 600 € (za poplatek 18 €).

Stipendisté z České republiky jsou v Rakousku osvobozeni od poplatku za studium.

Všichni studenti v Rakousku jsou v povinni uhradit tzv. ÖH Beitrag, tj. členský příspěvek studentské organizaci - Österreichische HochschülerInnenschaft - zahrnující i příspěvek na úrazové pojištění. Celková výše členského příspěvku činí 17,50 €.

Informace o rakouských univerzitách: http://www.studienwahl.at/
Informace o stipendiích v Rakousku:   http://www.grants.at/; http://www.oead.at/