Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Uznávání studia na zahraničních vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

Vyřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor vysokých škol

 

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

1)       Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.

2)       Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu.

3)       Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC.

Za studium nelze uznat:

a)       Jazykové kurzy

b)       Přípravné kurzy

c)        E-learningové kurzy

d)       Studium na neakreditované vysoké škole.  

* Dále se také neuznává studium na pobočkách zahraničních vysokých škol na území České republiky.

 

Způsob podání a náležitosti žádosti:

Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vysokých škol (30)

Karmelitská 7

118 12  Praha 1

 

K žádosti je nutné doložit:

Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc.

Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Volmutová, email: lucie.volmutova@msmt.cz.

 

Soubor ke stažení: Formulář žádosti.docx. Formulář je možné vyplnit i elektronicky zde.

Vzor plné moci:  plna_moc.docx (20,33 KB).