Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Posuzování zahraničního středoškolského studia pro zdravotní a sociální účely

Vyřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor vzdělávací soustavy.

 Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postavení studia na střední škole v cizině se následně předkládá zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, mzdové účtárně nebo finančnímu úřadu.

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině se podává na předepsaném formuláři, který náleznete spolu se seznamen potřebných příloha na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici?highlightWords=Posuzov%C3%A1n%C3%AD+st%C5%99edo%C5%A1kolsk%C3%A9ho+studia