Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Zahraniční studenti a studentky

Obecně platí, že pokud zahraniční student studuje v českém jazyce na veřejné vysoké škole v České republice a má od této školy doporučení, může se ucházet o stipendijní pobyt v zahraničí za stejných podmínek jako občané České republiky.

Při shromažďování „Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia“ tedy mohou být přijaty materiály všech zájemců o stipendijní pobyty bez ohledu na státní občanství.

V praxi se ale může stát, že zahraniční strana právě z důvodu jiného než českého občanství rozhodne o nepřidělení stipendia danému uchazeči s odkazem na kvóty stanovené pro jednotlivé státy v mezinárodních (bilaterálních) smlouvách.

Proto doporučujeme všem zahraničním studentům veřejných vysokých škol v České republice, aby se před podáním přihlášky ke stipendijnímu pobytu v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy nejprve informovali na zastupitelském úřadu příslušného státu, jaké jsou jejich skutečné možnosti.

V případech, kdy je podmínka státní příslušnosti explicitně stanovena zahraniční stranou (týká se zejména zemí mimo EU), je tato informace uvedena pod tabulkou.