Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Výběrová řízení

PRÁVĚ PROBÍHÁ AKTUALIZACE STIPENDIJNÍ NABÍDKY.

 

Nabídky aktualizované pro akademický rok 2019/2020  budou vyznačeny tučně.

 

ALBÁNIE, BELGIEBULHARSKOČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIEITÁLIE, IZRAEL,  

JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVALOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO 

MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO, 

 RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKOUKRAJINA, VIETNAM.

 

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2019/2020.

 

Další země - viz rozpis kvót.  

 

VYHLEDAVAČ STIPENDIÍ – pro vyhledání  zvolte kategorii  „Stipendia na základě mezinárodních smluv“ 

 

 

 Základní informace k výběrovým řízením:

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv. Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje AIA.

 Úlohou AIA je oznámení podmínek výběrových řízení vysokým školám, komunikace s uchazeči, shromažďování potřebné dokumentace od uchazečů a příprava podkladových materiálů pro práci výběrových komisí. AIA tedy poskytuje administrativně - organizační servis.

 Na většinu stipendijních pobytů probíhá výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí studijní či výzkumný záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti uchazečů. Na některé studijní pobyty je výběr prováděn pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.

Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace) a z pracovníků MŠMT ČR, případně i z odborníků z jiných institucí. Komise vybírá uchazeče, kteří budou nominováni jako kandidáti na udělení stipendia. O skutečnosti, že byli uchazeči doporučeni na udělení stipendií, je informuje AIA elektronickou poštou.

  Rozhodnutí komise je směrodatné a nebude jednotlivě zdůvodňováno.

 Je odpovědností nominovaných kandidátů  oznámit svou nominaci zahraničnímu oddělení své školy.

 Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium.Nominovaní uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera. To obdrží zpravidla několik měsíců po výběrovém řízení, a to přímo od zahraničního partnera, případně prostřednictvím MŠMT či AIA. V naprosté většině případů zahraniční partneři doručují potvrzení o přijetí elektronickou poštou.

 Na přiznání stipendia není právní nárok.

 Pracovnice AIA poskytují v úředních hodinách poradenský servis k uváděným studijním nabídkám.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  V tabulkách jsou uvedeny podrobné informace, které jsou nedílnou součástí podmínek přijímání ke studijním pobytům v daných zemích, a proto je nezbytné se s nimi seznámit.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou zveřejněny v českém jazyce zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Akademickou informační agenturou, která je součástí přímo řízené organizace MŠMT, jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/file/6850/oznameni-program-aia-pdf/.

Žádáme uchazeče a uchazečky o stipendijní pobyty v zahraničí, aby se s výše uvedeným oznámením seznámili a důkladně si prostudovali i specifický popis podmínek u nabídky konkrétního stipendijního pobytu, který zahrnuje i informaci o spolupráci se zahraničními subjekty při zpracování žádostí o stipendia. 

Výběrová řízení - zdroj: MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU