Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Rozpis kvót

Nabídky aktualizované pro akademický rok 2019/2020:

 

ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKOITÁLIE,  MAKEDONIE, MALTA,  RUSKO,  ŘECKO, 

SLOVENSKO,  SLOVINSKO,  ŠVÉDSKO.

Harmonogram odevzdání přihlášek rozpisu kvót naleznete zde.   

Další země - viz výběrová řízení.

VYHLEDAVAČ STIPENDIÍ – pro vyhledání  zvolte kategorii  „Stipendia na základě mezinárodních smluv“ 

 

Základní informace k rozpisu kvót:

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze uchazeči/uchazečky z daných škol.

Jestliže veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedeno žádné číslo, případně název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá pro daný akademický rok v rámci rozpisu kvót přidělena stipendijní místa, a proto se zájemci z této školy v příslušném akademickém roce nemohou touto cestou ucházet o stipendium do daného státu.

Jestliže má VŠ přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, provádí nominace kandidátů/kandidátek její rektorát.

Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka/náhradnici.

Uchazeči/uchazečky o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na rektorát své školy.

Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr v rámci školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů/uchazeček nominovaných školou pak zašlou rektoráty v termínu stanoveném MŠMT přímo odboru mezinárodních vztahů MŠMT (viz Harmonogram uzávěrek). Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem v harmonogramu MŠMT a je nutno se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.

 Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium.Nominovaní uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera. To obdrží zpravidla několik měsíců po výběrovém řízení, a to přímo od zahraničního partnera, případně prostřednictvím MŠMT či AIA. V naprosté většině případů zahraniční partneři doručují potvrzení o přijetí elektronickou poštou.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V některých tabulkách je uveden odkaz na podrobné informace, které jsou nedílnou součástí podmínek přijímání ke studijním pobytům v daných zemích, a proto je nezbytné se s nimi seznámit.

 

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou zveřejněny v českém jazyce zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Akademickou informační agenturou, která je součástí přímo řízené organizace MŠMT, jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/file/6850/oznameni-program-aia-pdf/.

Žádáme uchazeče a uchazečky o stipendijní pobyty v zahraničí, aby se s výše uvedeným oznámením seznámili a důkladně si prostudovali i specifický popis podmínek u nabídky konkrétního stipendijního pobytu, který zahrnuje i informaci o spolupráci se zahraničními subjekty při zpracování žádostí o stipendia. 

Rozpis kvót - zdroj: MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU