Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Studium na VŠ

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a dále literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Toto studium předpokládá dobrou znalost češtiny. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR.

Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínech do: 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen).

Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
- vyplnění elektronické přihlášky 
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi

Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad/generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být ve formátu jpg / peg / png / gif, max. velikost 150x 200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc. 

 

Zajímavé praktické odkazy

Informace o možnostech studia v ČR: www.studyin.cz (angl.)

 

 

 

Research fellowships at public institutions of higher education in the Czech Republic

Research fellowships at public institutions of higher education in the Czech Republic are intended for Czech compatriots living abroad. They focus on maintaining and spreading knowledge of the Czech language and cultural consciousness. Compatriots may study subjects such as Czech language and literature; Czech language and literature, pedagogy, history, ethnology, art history, or theology. Good knowledge of the Czech language is necessary for this type of study. These one- or two-semester courses are held in Czech, usually at the Faculty of Philosophy of a university in the Czech Republic.
Students who are accepted receive a scholarship, a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic, also are entitled to board and lodging for the same price as Czech students. Upon completing their studies, students receive a graduation certificate or confirmation. 

Application forms may be submitted only via Czech embassies, and must be submitted by 15 March for the winter and summer semester (or for only winter semester) and by 15 August for summer semester.

To apply you should:
-  Fill out an electronic application;
- Print out the application and send it to the relevant embassy or to the general consulate in your resident country

The original application must be received by the relevant embassy or consulate at least 10 working days after the application deadline.

The online application form can be downloaded HERE.

 

Interesting information about university studies in the Czech Republic

Information about study opportunities: www.studyin.cz  (en)