Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Obecné informace o lektorátech

Lektoráty českého jazyka a literatury (dále jen lektoráty) patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jazykovém a kulturním bohatství pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí. Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, kam vedle lektorátů patří také Krajanský vzdělávací program, je realizací usnesení vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020 (Příloha č. 2), který je základním dokumentem objasňujícím vznik a popisujícím činnost lektorátů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podpora-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-v-zahranici) je vykonavatelem výše uvedeného usnesení vlády, rozhoduje o počtu a umístění lektorátů. Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Domu zahraniční spolupráce a z expertů v oblasti bohemistiky, vybírá nové lektory a rozhoduje o dalším působení lektorů v následujícím akademickém roce.

Zájemci o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský, případně doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Znalost cizího jazyka získaná jiným způsobem než absolvováním vysokoškolského studia musí být doložena mezinárodně uznávaným certifikátem, dokladem o státní jazykové zkoušce apod. Výhodou je pedagogická praxe na vysoké škole, zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

DZS sjednává (z pověření MŠMT) s vysílanými lektory ČJL pracovní smlouvu. Na jejím základě poskytuje vysílanému lektorovi: plat a náhrady v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a s nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů (plat se krátí dle rozsahu sjednaného pracovního úvazku, který se odvíjí od kofinancování lektora ze strany přijímající instituce). DZS dále poskytuje lektorovi náhradu výdajů na dopravu z České republiky do místa působení v zahraničí a zpět, náhradu výdajů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených se získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování. Dále zpravidla průběžně vybavuje lektoráty ČJL v zahraničí učebními pomůckami a technickými prostředky.

Vedle podpory výuky českého jazyka a literatury prostřednictvím vysílaných lektorů může MŠMT prostřednictvím DZS poskytovat jednorázové vybavení studijními materiály pro potřebu výuky českého jazyka a literatury, a sice školám a dalším vzdělávacím institucím v zahraničí, na nichž nepůsobí lektor vyslaný z ČR. Studijní materiály se poskytují na základě písemného požadavku Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně na základě doporučení zastupitelského úřadu ČR. 

 

Lectureships of the Czech Language and Literature abroad

Czech lecturers teach students the Czech language at foreign educational institutions in various countries. According to government decree, this is one of the forms supporting Czech cultural heritage abroad. Lectureships of the Czech Language and Literature at foreign educational institutions abroad fulfill mutual commitments in the field of educational cooperation between the Czech Republic and the partner country.

Maintenance of Czech cultural heritage abroad for the years 2016-2020 is a program included in the government decree of the Czech Republic number 348/2015 – this is the main document clarifying the creation and activities of the lectureships.

Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS – http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/lectureships-abroad) implements the government decree, decides the number of placements of lecturers and summons the Commission for the Lectureships of the Czech Language and Literature. This Commission determines the next treatment of the current lecturers and selects new lecturers, however, it is the foreign university concerned that chooses from among the nominees.

MEYS charges the Centre for International Cooperation in Education to conclude contracts with lecturers. In addition, the Centre for International Cooperation in Education provides the lectureships with study materials, textbooks, periodicals, literature, and so on. It can also provide other institutions of Czech studies with the same kind of materials, based on recommendations of Czech embassies.