O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní informace

Dům zahraniční spolupráce má za sebou více než třicetiletou historii. Svoje původní poslání, pro které byl založen - zajišťování studijních a výzkumných pobytů oficiálně nominovaných stipendistů na základě mezinárodních smluv a činnosti s tím spojené, si stále uchovává, i když svůj název několikrát drobně obměnil.

Nejdéle byl znám pod názvem Dům zahraničních služeb a největšího rozšiřování aktivit se dočkal ve 21. století. Kromě pověření administrací Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, programu AKTION Česká republika – Rakousko a programu CEEPUS (Středoevropský výměnný program pro vysoké školy) se jeho významnou součástí stala v roce 2007 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Tehdy začalo třetí období vzdělávacích programů Evropské unie a s ním vznikl Program celoživotního učení, který navázal na své předchůdce, programy Socrates a Leonardo da Vinci. S Programem celoživotního učení (Lifelong learning programme – LLP) vznikla NAEP, která se z pověření MŠMT stala součástí DZS. NAEP koordinuje evropské vzdělávací programy v České republice a ve svěřených oblastech zprostředkovává čerpání prostředků EU.

Díky nárůstu aktivit se sjednotila organizační struktura DZS prostřednictvím organizačních složek - odborů. Vznikly dva odbory, které v sobě zahrnují tradiční agendu a jsou zaměřeny na chod celého Domu: Odbor koordinační (včetně organizačního oddělení a ubytovacího zařízení Rezidence Dlouhá 17) a Ekonomický. Další odbory byly nazvány a rozčleněny především podle cílových skupin, na které se svěřené programy zaměřují: Odbor primárního vzdělávání, odborného vzdělávání, bilaterálních a multilaterálních programů, terciárního vzdělávání a celoživotního vzdělávání.

Aktivity Domu zahraniční spolupráce se i nadále rozšiřují. V neposlední řadě převzal DZS v roce 2012 část aktivit zanikajícího Ústavu pro informace ve vzdělávání a v říjnu 2013 se k DZS přičlenila Národní agentura Mládež a Eurodesk. K 1. říjnu 2013 získal Dům zahraniční spolupráce svůj nynější název (původně Dům zahraničních služeb) a tím lépe vystihl svoji oblast působení.

Politiku kvality a hodnoty organizace naleznete zde.

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny