Výsledky Výzvy 2015B

V rámci výzvy 2015B bylo rozhodnuto o podpoře celkem 95 žádostí.

Z 95 schválených žádostí by mělo být podpořeno 93 z rozpočtu Norských fondů, z toho:

Z 95 schválených žádostí by měly být 2 podpořeny z rozpočtu fondů EHP, z toho:

Výsledky výzvy v rámci Norských fondů naleznete zde.

Výsledky výzvy v rámci Fondů EHP naleznete zde.

Celkový počet všech přijatých žádostí byl 113, z toho 16 žádostí bylo vyřazeno z formálních důvodů.

V průběhu dnešního dne bude status u Vaší žádosti změněn na Schválený grant.

Další postup v IS CEDR pro žadatele, kterým byl schválen grant:

1. V příloze žádosti naleznete Formulář o přijetí/nepřijetí grantu – Grant receipt/rejection form , který je potřeba podepsat a naskenovaný vložit jako přílohu žádosti. Formulář není nutné podepsat statutárním zástupcem instituce (stačí předkladatel /manager/ administrátor projektu).

Ve formuláři doplňte: Accepted grant amount  - odpovídá částce Awarded grant amount. V textu dál označte/ vyberte možnost, zda grant přijímáte nebo nikoliv a také typ aktivity, o který jste žádali. Vyplněný formulář naskenujte a vložte jako novou přílohu.

Následně odešlete tento Formulář o přijetí/nepřijetí grantu pomocí tlačítka „Přijetí grantu“. Termín pro elektronické odeslání Formuláře je 10 pracovních dnů od jeho zpřístupnění v systému CEDR – tzn. do 6.1.2016 včetně.  Formulář není nutné posílat poštou.

 

2. Po odeslání formuláře tlačítkem „Přijetí grantu“ se Vám v přílohách zpřístupní další potřebné dokumenty pro uzavření grantové smlouvy. Pro zaslání těchto dokumentů není ze strany DZS stanoven závazný termín. Dodání dokumentů je podmínkou pro uzavření grantové smlouvy a následné vyplacení grantu.

 

 Jedná se o následující dokumenty:

Projekty mobility a institucionální spolupráce:

 

Individuální mobilita studentů/ pracovníků:

Pro studenty (studijní pobyt 3-10 měsíců):

 

Pro pracovníky a studenty PhD ( krátkodobý výzkumný pobyt 2 týdny – 2 měsíce):

 

 

Všechny tyto dokumenty budou zpřístupněny v systému CEDR. Náhledy jednotlivých dokumentů jsou k dispozici zde:

Training agreement

Learning agreement

Partnership agreement

Bank details

Po vložení požadovaných příloh je třeba provést přechod „ Potvrzení přijetí grantu“.

V případě, že Vám byl schválen grant v nižší částce než jste žádali, vyplňte prosím formulář Detailed revised budget, ke stažení zde. Upravený rozpočet v tomto formuláři by měl odpovídat schválené výši grantu. Tento formulář pošlete emailem na adresu: eeagrants@dzs.cz, není nutné ho vkládát do systému.

Podmínkou pro zahájení projektových aktivit/ mobility je uzavření grantové smlouvy. Podpis grantové smlouvy je  podmíněn předáním další dokumentace DZS – viz. přehled výše.

 

Grantová smlouva by neměla být podepsána dříve než tři měsíce před plánovaným začátkem akcí projektu / mobility.

 

Období způsobilosti výdajů začíná datem vyhlášení výsledků výzvy tj. 21.12.2015. Od tohoto data tj. od 21.12. 2015 je možné hradit výdaje, které bezprostředně souvisejí s realizací aktivit projektu/akce a směřují ke splnění cílů projektu (tj. musí být vynaloženy na položky uvedené ve schválené žádosti o grant). Samotné projektové aktivity se realizují v souladu s harmonogramem uvedeným v grantové smlouvě. V případě, že tato smlouva nebude smluvními stranami nebo některou z nich podepsána, nevzniká příjemci nárok na uhrazení již vzniklých nebo vynaložených nákladů.

Zpět