Výsledky Výzvy 2015

Výsledky výzvy 2015

V rámci výzvy 2015 bylo rozhodnuto o podpoře celkem 161 žádostí.

Ze 161 schválených žádostí by mělo být podpořeno 135 z rozpočtu Norských fondů, z toho:

Ze 161 schválených žádostí  by mělo být 26 žádostí podpořeno z rozpočtu fondů EHP, z toho:

 

Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Přehled zamítnutých žádostí naleznete zde.

Seznam náhradníků naleznete zde.

Celkový počet všech přijatých žádostí byl 183, z toho 13 žádostí bylo vyřazeno z formálních důvodů.

V nejbližších dnech bude status u Vaší žádosti změněn na Schválený grant.

Další postup v IS CEDR pro žadatele, kterým byl schválen grant:

  1. V příloze žádosti naleznete Formulář o přijetí/nepřijetí grantu – Grant receipt/rejection form , který je potřeba podepsat a naskenovaný vložit jako přílohu žádosti.

Ve formuláři doplňte: Accepted grant amount  - odpovídá částce Awarded grant amount. V textu dál označte/ vyberte možnost, jestli grant přijímáte nebo nikoliv a také typ aktivity, o který jste žádali. Vyplněný formulář naskenujte a vložte jako novou přílohu.

Následně odešlete tento Formulář o přijetí/nepřijetí grantu pomocí tlačítka „Přijetí grantu“. Termín pro elektronické odeslání Formuláře je 10 pracovních dnů od jeho zpřístupnění v systému CEDR – tzn. do 13.7.2015 včetně.  Formulář není nutné posílat poštou.

 

  1. Po odeslání formuláře tlačítkem „Přijetí grantu“ se Vám v přílohách zpřístupní další potřebné dokumenty pro uzavření grantové smlouvy. Pro zaslání těchto dokumentů není ze strany DZS stanoven závazný termín. Dodání dokumentů je podmínkou pro uzavření grantové smlouvy a následné vyplacení grantu.

 

 Jedná se o následující dokumenty:

Projekty mobility a institucionální spolupráce:

 

Individuální mobilita studentů/ pracovníků:

Pro studenty (studijní pobyt 3-10 měsíců):

 

Pro pracovníky a studenty PhD ( krátkodobý výzkumný pobyt 2 týdny – 2 měsíce):

 

 

Všechny tyto dokumenty budou zpřístupněny v systému CEDR. Náhledy jednotlivých dokumentů jsou k dispozici zde:

Training agreement

Learning agreement

Partnership agreement

Bank details

Po vložení požadovaných příloh je třeba provést přechod „ Potvrzení přijetí grantu“.

V případě, že Vám byl schválen grant v nižší částce než jste žádali, vyplňte prosím formulář Detailed revised budget, ke stažení zde. Upravený rozpočet v tomto formuláři by měl odpovídat schválené výši grantu. Tento formulář pošlete emailem na adresu: eeagrants@dzs.cz, není nutné ho vkládát do systému.

Podmínkou pro zahájení projektových aktivit/ mobility je uzavření grantové smlouvy. Podpis grantové smlouvy je  podmíněn předáním další dokumentace DZS – viz. přehled výše.

 

Grantová smlouva by neměla být podepsána dříve než tři měsíce před plánovaným začátkem akcí projektu / mobility.

 

Období způsobilosti výdajů začíná datem vyhlášení výsledků výzvy tj. 26.6.2015. Od tohoto data tj. od 26.6. 2015 je možné hradit výdaje, které bezprostředně souvisejí s realizací aktivit projektu/akce a směřují ke splnění cílů projektu (tj. musí být vynaloženy na položky uvedené ve schválené žádosti o grant). Samotné projektové aktivity se realizují v souladu s harmonogramem uvedeným v grantové smlouvě. V případě, že tato smlouva nebude smluvními stranami nebo některou z nich podepsána, nevzniká příjemci nárok na uhrazení již vzniklých nebo vynaložených nákladů.

 

Zpět