Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Pestalozzi - program Rady Evropy

Určení

Program dalšího, resp. průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků Pestalozzi je jednou z aktivit Sekce pro spolupráci v kultuře Rady Evropy.

Je určen PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ze všech signatářských zemí evropské kulturní úmluvy (učitelům, řídícím pracovníkům, inspektorům, metodikům, výchovným poradcům atd., nikoli studentům, byť pedagogických oborů).

 

Cíle programu

  • podpora výměny idejí, informací, didaktického materiálu a profesních zkušeností a vzniku nových vazeb mezi pedagogickými pracovníky různých zemí
  • v oblasti vzdělávání užší vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků a Rady Evropy

 

Organizace

Program je ve správě divize Rady Evropy Vzdělávací politika a Evropská dimenze a v jednotlivých členských státech je administrován národními koordinátory.

 

Ateliéry a semináře - program

  • Evropské ateliéry - krátkodobé (3 – 5 denní) semináře, organizované členskými státy Rady Evropy
  • Evropské semináře - organizuje čtyřikrát ročně vždy po dobu jednoho týdne SALD - Staatliche Akademie fűr Lehrerfortbildung v Donaueschingen v Německu ve spolupráci s Radou Evropy, s německou spolkovou vládou a se spolkovou zemí Bádensko-Wűrttembersko

 Průběžně aktualizovaný program ateliérů a seminářů je k dispozici na webových stránkách Rady Evropy

Tematické zaměření ateliérů a seminářů programu Pestalozzi je určeno prioritami Rady Evropy: lidská práva, demokratické občanství, mezikulturní vzdělávání atd.

 

Přihláška

Zájemci o program Pestalozzi se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky. Instrukce jsou zveřejněny na webových stránkách programu

Po vyplnění přihlášky je nutné zaslat národní koordinátorce (e-mail viz níže) informaci o tom, že se zájemce hlásí na akci programu Pestalozzi.

 

 Výběr kandidátů

Výběr kandidátů probíhá na národní úrovni pro běžné semináře, pro semináře organizované SALD v Německu zajišťuje výběr Rada Evropy ve spolupráci s německou stranou.

Zájemce musí odpovídat profilu kandidáta příslušného semináře, musí mít dobrou znalost stanoveného pracovního jazyka a silnou motivaci. Konečný výběr oznámí Rada Evropy přímo vybranému účastníkovi.

 

Zpráva z pobytu

Každý účastník je do tří týdnů po stáži povinen odevzdat zprávu v rozsahu 2 - 4 stran strojopisu v pracovním jazyce semináře nebo v pracovních jazycích Rady Evropy (angličtina, francouzština) a v češtině národnímu koordinátorovi.

Zpráva by měla obsahovat zhodnocení osobního přínosu pro účastníka, možnosti dalšího šíření a rozvíjení poznatků a zkušeností ze semináře a případné podněty směrem k Radě Evropy a národním autoritám. Zpráva z pobytu je nedílnou součástí finančního vyúčtování.

 

Financování

Pobyt je hrazen organizující zemí. Cestovné je českým účastníkům programu po ukončení semináře a po odevzdání originálu jízdenek a vyplněného příslušného formuláře propláceno prostřednictvím DZS. Podrobnosti sdělí národní koordinátorka.

 

Kontakt:

Národní koordinátorka pro ČR:

Mgr. Eva Jermanová
Akademická informační agentura
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 850 505
e-mail: aia@dzs.cz,
jermanova@dzs.cz
(do rubriky "předmět" uvádějte laskavě "Pestalozzi")