Výběrová řízení

Základní informace k výběrovým řízením

O stipendijní místa nabízená v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv. Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje AIA.

Úlohou AIA je oznámení podmínek výběrových řízení vysokým školám, komunikace s uchazeči/uchazečkami, shromažďování potřebné dokumentace od uchazečů/uchazeček a příprava podkladových materiálů pro práci výběrových komisí. AIA tedy poskytuje administrativně - organizační servis.

Na většinu stipendijních pobytů probíhá první kolo výběrového řízení za osobní účasti uchazečů/uchazeček formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí studijní či výzkumný záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti uchazečů/uchazeček. Na některé studijní pobyty je první kolo výběru prováděno pouze na základě předložené dokumentace.

Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (pracovníků/pracovnic příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace) a z pracovníků/pracovnic MŠMT, případně z jiných institucí. Komise vybírá kandidáty/kandidátky, kteří/které budou nominováni/nominovány na udělení stipendia

Rozhodnutí komise je směrodatné a nebude jednotlivě zdůvodňováno.

Nominovaní kandidáti/nominované kandidátky by měli/měly o své nominaci informovat zahraniční oddělení děkanátu své fakulty.

Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného kandidáta/nominované kandidátky přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium. Druhé kolo výběrového řízení tedy probíhá v zahraničí. Vyrozumění o jeho výsledku obdrží nominovaní kandidáti/nominované kandidátky od plátce stipendia. Je-li výsledek kladný, získají potvrzení o přijetí ke studijnímu/výzkumnému pobytu a přiznání stipendia. Tuto informaci o konečném výsledku žádosti obdrží nejdříve několik měsíců po prvním kole výběrového řízení (pohovorech), a to přímo od zahraničního partnera, případně prostřednictvím MŠMT. V některých případech může první kolo výběrového řízení proběhnout i s téměř ročním předstihem před zahájením pobytu.

Na přiznání stipendia není právní nárok.

Pracovnice AIA poskytují v úředních hodinách poradenský servis k uváděným studijním nabídkám.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:   V některých tabulkách jsou uvedeny podrobné informace, které jsou nedílnou součástí podmínek přijímání ke studijním pobytům v daných zemích, a proto je nezbytné se s nimi seznámit.

Výběrová řízení - zdroj: MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů

V NABÍDCE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

JSOU TYTO ZEMĚ:

(Nabídky aktualizované pro akademický rok 2017/2018  jsou vyznačeny tučně. V případě, že se soubor po rozkliknutí neotevře, zkuste stránky otevřít pomocí jiného prohlížeče.)

ALBÁNIE, ARGENTINA, BELGIE - Francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, IZRAEL,

JAPONSKO, KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE,

MEXIKO,  MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, PORTUGALSKO,  RAKOUSKO - Aktion, 

RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

Předběžné informace zveřejněné s výhradou pozdější notifikace ze strany zahraničního plátce stipendia (viz podrobnosti u jednotlivých zemí) budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2016/2017.

Další země - viz rozpis kvót. 

 

VYHLEDAVAČ STIPENDIÍ – pro vyhledání  zvolte kategorii  „Stipendia na základě mezinárodních smluv“